Ἅγιος Νεῖλος ὁ Ἀσκητής
Μήν προσεύχεσαι νά γίνουν τά θελήματά σου, γιατί ὁπωσδήποτε δέν συμφωνοῦν μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ ἀλλά μᾶλλον, καθώς διδάχθηκες, λέγε στήν προσευχή σου: «Γενηθήτω τό θέλημά σου» (Ματθ. στ΄, 10).
Καί γιά κάθε πρᾶγμα αὐτό νά ζητᾶς ἀπό τόν Θεό, νά γίνει τό θέλημά Του, γιατί Αὐτός θέλει τό καλό καί τό συμφέρον τῆς ψυχῆς σου, ἐνῶ ἐσύ, ὁπωσδήποτε δέν ζητᾶς πάντοτε τό συμφέρον σου.
Πολλές φορές ζήτησα μέ τήν προσευχή ἀπό τό Θεό νά μοῦ γίνει κάτι πού νόμιζα καλό. Καί ἐπέμενα παράλογα νά τό ζητῶ, βιάζοντας τό θεῖο θέλημα.

Δέν ἄφηνα τό Θεό νά οἰκονομήσει ὅ,τι Αὐτός γνώριζε ὡς δικό μου συμφέρον. Καί λοιπόν, ἀφοῦ ἔλαβα ὅ,τι ζητοῦσα, στενοχωρήθηκα ὕστερα πολύ, πού δέν εἶχα παρακαλέσει νά γίνει μᾶλλον τό θέλημά Του. Γιατί δέν μοῦ ἦρθε τό πρᾶγμα ἔτσι, ὅπως τό νόμιζα.
Ν’ ἀγωνίζεσαι, ὥστε νά μή ζητήσεις τό κακό κανενός στήν προσευχή σου, γιά νά μήν γκρεμίσεις ὅ,τι χτίζεις, κάνοντας σιχαμερή τήν προσευχή σου.
Ὁ χρεωφειλέτης τῶν μυρίων ταλάντων τῆς εὐαγγελικῆς παραβολῆς ἄς σοῦ γίνει παράδειγμα. Ἄν δέν συγχωρέσεις
αὐτόν πού σ’ ἔβλαψε, οὔτε σύ θά πετύχεις τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν σου.
Γιατί, λέει τό Εὐαγγέλιο, γιά τόν χεωφειλέτη τῶν μυρίων ταλάντων, πού δέν συγχωροῦσε τόν δικό του χρεώστη, ὅτι «τόν παρέδωσε στούς βασανιστές» (Ματθ. ιη΄, 24-35).
Καλό εἶναι νά μήν προσεύχεσαι μόνο γιά τόν ἑαυτό σου, ἀλλά καί γιά κάθε συνάνθρωπό σου, ὥστε νά μιμηθεῖς ἔτσι τόν ἀγγελικό τρόπο προσευχῆς.
Μήν θλίβεσαι, ἄν δέν παίρνεις ἀμέσως ἀπό τό Θεό ὅ,τι ζητᾶς.
Γιατί θέλει νά σ’ εὐεργετήσει περισσότερο μέ τό νά ὑπομένεις καρτερικά στήν προσευχή.
Τί ἀνώτερο ὑπάρχει, ἀλήθεια, ἀπό τό νά συναναστρέφεσαι τό Θεό καί νά συνομιλεῖς μαζί Του;