Τρίτη 31 Αυγούστου 2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

 


Ο φόβος ξεπερνιέται με την πίστη στο Χριστό!

 Î‘ποτέλεσμα εικόνας για Ο φόβος ξεπερνιέται με την πίστη στο Χριστό!

Παντού υπάρχει κάποιο στέκι για τον Γέροντα της Πάτμου (π. Αμφιλόχιο Μακρή), είτε σε σπίτι, είτε σε ίδρυμα που διακονούν δικά του πρόσωπα, είτε σε μονύδριο που έπηξαν οι καλογριές του.

Στα ταξίδια του είναι πάντοτε ήρεμος, όσο και αν λυσσομανά το κύμα. Μου διηγείτο ο μακαριστός Θεσσαλονίκης Παντελεήμων:

Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021

Ὁ πόνος εἶναι εὐλογία...

 


 Ἡ θλίψη ἔρχεται καί ζορίζει, στενεύει τόν ἄνθρωπο. Καί ὁ Θεός ἐπεμβαίνει. Καί ὄχι ἁπλῶς φεύγει ἡ θλίψη, ἀλλά πλαταίνει ἡ καρδιά, ἡ ὅλη ὕπαρξη τοῦ ἀνθρώπου. Ἀποκαλύπτεται ὁ Θεός. Φανερώνονται τά μυστήρια τοῦ Θεοῦ. Ὅλο αὐτό πού εἶναι φανερό μέν, ἀλλά δέν τό βλέπει ὁ ἄνθρωπος ἕνεκα στενοψυχίας καί φιλαυτίας.

Εἰς πεῖσμα τοῦ ὅτι ἐπιμένουν τά βάσανα, ἐμεῖς πιστεύουμε ὅτι θά ἐπέμβει ὁ Θεός. Εἰς πεῖσμα τοῦ ὅτι σιωπᾶ ὁ οὐρανός, ἐμεῖς πιστεύουμε ὅτι ἀκούει ὁ Θεός. Ἔτσι ἀρχίζει νά ἔρχεται ὄντως ἡ ἄλλη κατάσταση. Πρέπει ὅμως νά περάσει κανείς ἀπό αὐτή τή δοκιμασία.

Ὡραῖοι συλλογισμοί γιά τόν ἀνθρώπινο βίο (Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος).

 

 Ὅσες φορὲς ὁ ἄνθρωπος προσεγγίζει αὐτὸν τὸν κόσμο μέσα ἀπὸ τὸν τρόπο ζωῆς του, ἡ ἀγάπη γιὰ τὰ ὑλικὰ πράγματα ριζώνει μέσα του. Ταράζεται συνεχῶς λόγω τῆς φροντίδας γιὰ αὐτά, καὶ ἐξαιτίας τοὺς μαλώνει μὲ ἄλλους καὶ αἰχμαλωτίζεται ἀπὸ τὶς φιλίες ὁρισμένων ἀνθρώπων. Ὅταν ὅμως ἡ διάνοιά του προκόβει στὴν μελέτη τοῦ μέλλοντος αἰώνα, μία θεωρία δίχως εἰκόνα κινεῖται κάθε στιγμὴ μέσα του. Μὲ ἐλπίδα προσδοκᾶ ἐκεῖνα ποὺ δὲν βλέπει καὶ λησμονεῖ τὰ παρόντα.

Μερικὲς φορὲς λησμονεῖ ἀκόμα καὶ τὸν ἑαυτό του, καθὼς βυθίζεται σὲ αὐτὰ τὰ νοήματα, καὶ καταφρονεῖ τοὺς λογισμούς του γιὰ τὰ ὁρατὰ πράγματα. Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο περιφρονεῖ καὶ τοὺς λογισμοὺς καὶ τὶς πράξεις, ὅση ὥρα ἀσχολεῖται μὲ αὐτό. Ἡ ἀγάπη, ἡ ὁποία ὑπάρχει ἀναμεμιγμένη στὴν πνευματικὴ καθοδήγηση ὁρισμένων προσώπων ἐξαλείφεται ἀπὸ ...

Κυριακή 29 Αυγούστου 2021

Μόνο με την χάρη του Θεού μπορεί κανείς να σταθεί όρθιος απέναντι στην γυμνή θέα της αληθείας...

 




Ένα πράγμα σύνηθες στους ανθρώπους (του ''εκτός του κήπου της Εδέμ'' κόσμου, αυτού εντός του οποίου ζούμε δηλαδή) είναι να λένε καθησυχαστικά ψέματα στους εαυτούς τους επειδή δεν αντέχουν την αλήθεια.
Μάλιστα, πολύ συχνά συμβαίνει να στήνουν ολόκληρα αφηγήματα στον έσω κόσμο τους για να μην έρθουν αντιμέτωποι με την αλήθεια. Η οποία αποκαλύπτει ανυπόφορα τις ψευδαισθήσεις δυνάμεως που τρέφουν για τους εαυτούς τους. Και τους τρομάζει σε βαθμό πανικού.

Ποιά ἡ σημασία τῆς Κυριακῆς γιά τόν Χριστιανό;



Στοὺς Ἑβραίους ἐδόθη ἡ ἀπαγόρευση τῆς ἐργασίας κατὰ τὴν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ὁ Θεὸς θέλησε νὰ περιορίσει τὴν ἀναισθησία καὶ τὴ φιλοσαρκία τοῦ λαοῦ αὐτοῦ καὶ τὴ ροπή του πρὸς τὴν ὕλη. Ἡ φύλαξη λοιπὸν τοῦ Σαββάτου ἀναφερόταν στοὺς ἀδύνατους πνευματικὰ Ἰσραηλίτες. Κίνητρο γιὰ τὴν τήρηση αὐτῆς τῆς ἐντολῆς ἦταν ὁ φόβος τῆς τιμωρίας.

Ὅμως ἡ σχέση αὐτὴ τοῦ φόβου καταργήθηκε μὲ τὴν υἱοθεσία «ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ». Ὁ χριστιανὸς δὲν εἶναι πλέον δοῦλος, ἀλλὰ υἱὸς (Ἰω. α’ 12. Ρωμ. η’ 15-17. Γαλ. δ’ 4-7). Δὲν βρίσκεται πλέον κάτω ἀπὸ τὸν νόμο, ἀλλὰ κάτω ἀπὸ τὴ χάρη (Ρωμ. στ’ 14). Μὲ βάση τὴ νέα σχέση τῆς υἱοθεσίας καλεῖται νὰ στρέψει ὅλη τὴν ἐπιθυμία του πρὸς τὸν Θεὸ καὶ νὰ ἐκτελεῖ διαρκῶς τὸ θέλημά Του ὄχι πλέον ἀπὸ φόβο, ἀλλὰ ἀπὸ ἀγάπη. Ὄχι μία ἡμέρα τὴν ἑβδομάδα, ἀλλὰ σὲ ὅλη του τὴ ζωή.

Σάββατο 28 Αυγούστου 2021

Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της Κυριακής 29-8-2021 (Ι' Ματθαίου)

 



Πράξεις Αποστόλων (ιγ΄ 25-32)

Ὡς ἐπλήρου ὁ Ἰωάννης τὸν δρόμον, ἔλεγε· τίνα με ὑπονοεῖτε εἶναι; Οὐκ εἰμὶ ἐγώ, ἀλλ᾿ ἰδοὺ ἔρχεται μετ᾿ ἐμὲ οὗ οὐκ εἰμὶ ἄξιος τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν λῦσαι.
Ἄνδρες ἀδελφοί, υἱοὶ γένους Ἀβραὰμ καὶ οἱ ἐν ὑμῖν φοβούμενοι τὸν Θεόν, ὑμῖν ὁ λόγος τῆς σωτηρίας ταύτης ἀπεστάλη. Οἱ γὰρ κατοικοῦντες ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν τοῦτον ἀγνοήσαντες, καὶ τὰς φωνὰς τῶν προφητῶν τὰς κατὰ πᾶν σάββατον ἀναγινωσκομένας κρίναντες ἐπλήρωσαν, καὶ μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου εὑρόντες ᾐτήσαντο Πιλᾶτον ἀναιρεθῆναι αὐτόν.
Ὡς δὲ ἐτέλεσαν πάντα τὰ περὶ αὐτοῦ γεγραμμένα, καθελόντες ἀπὸ τοῦ ξύλου ἔθηκαν εἰς μνημεῖον. Ὁ δὲ Θεὸς ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν· ὃς ὤφθη ἐπὶ ἡμέρας πλείους τοῖς συναναβᾶσιν αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας εἰς Ἱερουσαλήμ, οἵτινές εἰσι μάρτυρες αὐτοῦ πρὸς τὸν λαόν.
Καὶ ἡμεῖς ὑμᾶς εὐαγγελιζόμεθα τὴν πρὸς τοὺς πατέρας ἐπαγγελίαν γενομένην, ὅτι ταύτην ὁ Θεὸς ἐκπεπλήρωκε τοῖς τέκνοις αὐτῶν, ἡμῖν, ἀναστήσας Ἰησοῦν.

Η αγάπη στα πάθη


 Ένα δύσκολο ομολογουμένως κεφάλαιο στο βιβλίο της ζωής του καθενός μας, είναι τα πάθη μας.

Τα διακρίνουμε (αν μπορούμε απλά να τα περιγράψουμε) σε δύο μορφές, δηλαδή σε ψυχικά και σωματικά.

Και τί σημαίνει πάθος; Σημαίνει ότι πάσχω. Τις περισσότερες φορές δε, είναι δύσκολο ακόμη και να το παραδεχθώ ότι πάσχω. Η κατάστασή μου παραμένει αδιάγνωστη, ενώ δείχνω να βολεύομαι με αυτό, είτε εκουσίως είτε ακουσίως.

Τα πάθη είναι λανθασμένη χρήση των φυσικών δυνάμεων που είναι δωρεά του ιδίου του Θεού και ο μεταπτωτικός άνθρωπος, τις μετέτρεψε αυτές τις δυνάμεις σε νοσηρές επιθυμίες.

Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021

ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥ

 

Στὸ βιβλίο «Α΄ Παραλειπομένων» τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ὑπάρχει μιὰ θαυμάσια προσευχὴ τοῦ προφήτου καὶ βασιλιᾶ Δαβίδ. Τὴν ἀπηύθυνε στὸν ἅγιο Θεὸ γιὰ νὰ Τὸν εὐχαριστήσει καὶ δοξάσει, ὅταν συγκεντρώθηκαν τεράστιες προσφορὲς ἀπὸ τοὺς ἄρχοντες καὶ τὸν λαό του γιὰ τὸν περίφημο ναὸ ποὺ ἐπρόκειτο νὰ κτισθεῖ ἀπὸ τὸν υἱό του Σολομώντα. Σὲ κάποιο σημεῖο τῆς προσευχῆς ὁ Δαβὶδ μιλάει πολὺ ταπεινὰ γιὰ τὸν ἑαυτό του, γιὰ τὸν λαὸ καὶ τὶς προσφορές του.

Ο σύγχρονος άνθρωπος δεν χρειάζεται να φοβάται το θάνατο γιατί είναι ήδη ''νεκρός''!

 


Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει αποτινάξει όλες τις δεσμεύσεις. Έχει αποτινάξει τη δέσμευση προς την πατρίδα, τη δέσμευση προς την οικογένεια, τη δέσμευση της συζυγίας, τη δέσμευση της πατρότητας, τη δέσμευση της μητρότητας, τη δέσμευση της φιλίας, τη δέσμευση της γειτονίας.

Ο σύγχρονος άνθρωπος είναι αδέσμευτος και ασύνδετος. Δεν έχει πατρίδα, δεν έχει οικογένεια, δεν έχει φίλους, δεν έχει γείτονες. Ο σύγχρονος άνθρωπος είναι … ελεύθερος.

Ο σύγχρονος άνθρωπος δεν έχει προκαταλήψεις, παρά μόνο εναντίον εκείνων που αυτός θεωρεί προκατειλημμένους, δεν έχει δεισιδαιμονίες, δεν έχει πίστεις. Έχει κάνει πίστη την απιστία του, προκατάληψη τη βεβαιότητά του για την απροκαταληψία του, δεισιδαιμονία το φόβο του για τον άλλο άνθρωπο.

Πέμπτη 26 Αυγούστου 2021

Τι γεννά τον θυμό, και τι τον θεραπεύει

 Αποτέλεσμα εικόνας για Τι γεννά τον θυμό,


Τό πάθος τοῦ θυμοῦ στηρίζεται κυρίως στήν ὑπερηφάνεια, καί ἀπό αὐτήν δυναμώνει καί γίνεται ἀνίκητο. Ὅποιος λοιπόν θέλει νά γκρεμίσει καί νά ἰσοπεδώσει μέσα του αὐτό τό οἰκοδόμημα τῆς ἀνομίας –πού χτίζει κάθε φορά στήν ψυχή του ὁ πονηρός μαζεύοντας, ἀντί γιά πέτρες, διάφορες προφάσεις στούς λογισμούς, εὔλογες ἤ παράλογες, μέσα ἀπό τά ὑλικά πράγματα ἤ λόγια, καί κατασκευάζοντας μέ αὐτές οἰκοδομή κακίας μέσα στήν ψυχή– αὐτός ἄς κρατᾶ ἀλησμόνητη μέσα στήν καρδιά του τήν ταπείνωση τοῦ Κυρίου.

Συμφέρει να Τον ακολουθούμε...

 


Ο Χριστός μας έχει πάει στο σπίτι του Αρχισυναγώγου Ιάειρου, κι έχει αναστήσει τη δωδεκάχρονη θυγατέρα του. Και καθώς εβγήκε από κει, Τον ακολούθησαν δύο τυφλοί. Είχαν ακούσει για τα θαύματα και για την αγάπη και την καλοσύνη Του, κι έτρεξαν κοντά Του και Του φώναζαν: «Ιησού, υιέ του Δαβίδ, ελέησόν μας». Εκείνος δεν στάθηκε. Δεν ήθελε να κάνει το θαύμα μπροστά στον κόσμο. Δεν ήτο φιλόδοξος και ματαιόδοξος και κενόδοξος ο Χριστός.Έφτασε στο σπίτι που έμενε. Φυσικά δεν ήταν δικό Του, αφού Εκείνος «δεν είχε που την κεφαλήν κλίνη». Λέει πολλά αυτό. Ακολούθησαν κι αυτοί από κοντά, δεν Τον άφησαν· είχαν πίστη, διαισθάνθηκαν τη Θεότητά Του και την αγάπη Του. Κι όταν ήλθαν πια στο σπίτι κι αυτοί, ο Κύριος τούς ερώτησε, «αν πιστεύουν πως μπορεί να κάνει αυτό που Του ζητάνε». Κι εκείνοι Τού ’παν δύο λέξεις: «Ναι, Κύριε». Κι ο ταπεινός Ιησούς μας τους λέει: «Σύμφωνα με την πίστη σας, ας γίνει». Έριχνε το βάρος στην πίστη των ανθρώπων κι όχι στη δική Του δύναμη. Αυτή είναι η ταπείνωση, αυτό είναι το μεγαλείο, γιατί η ταπείνωση και η αγάπη ελκύει τους ανθρώπους κοντά. Γι’ αυτό και ο Ιησούς φέρεται κατά τέλειο τρόπο, για να ελεήσει και να σώσει όλους.

Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021

Πανδημία σέ καιρούς ἀποστασίας. Τό πρόβλημα καί ἡ πνευματική του διάσταση

 

Ἀρ­χιμ. Ἀ­θα­να­σί­ου Ἀναστασίου

Προη­γου­μέ­νου Ἱ. Μ. Με­γά­λου Με­τε­ώ­ρου, Ἁγίων Μετεώρων

Ἡ πανδημία COVID-19 μέ τά παρεπόμενά της ἔχει συντριπτικές καί καταλυτικές συνέπειες στήν ζωή τῶν ἀνθρώπων. Ὁ θανατηφόρος ἰός (SARS-CoV-2) ἔχει ὡς τραγική συνέπεια τήν ἀπώλεια ἑκατοντάδων χιλιάδων ἀνθρώπων σέ ὅλο τόν κόσμο καί στήν πατρίδα μας. Δυστυχῶς θρηνήσαμε καί θρηνοῦμε ἀκόμη θύματα, παρά τίς ὑπεράνθρωπες προσπάθειες καί τήν θυσιαστική διακονία τῶν ἰατρῶν καί τῶν νοσηλευτῶν.

Ἡ κοινωνική ἀποστασιοποίηση, ἡ ἀπομόνωση, ἡ σύγχυση, ἡ τρομοκρατία, ὁ φόβος, τό ἄγχος, ἡ ἀγωνία, ἡ ἀβεβαιότητα, ὁ πανικός ἔχουν ἐπικρατήσει στήν καθημερινότητα τῶν ἀνθρώπων.

"Οι Χριστιανοί έχουν τρία πράγματα που αν τα κάνουν σωστά κανένας πονηρός δεν μπορεί να τους πειράξει".

 

"....Αργότερα εἴδαμε νά ἔρχεται πρός τό μοναστήρι ἕνα γεροντάκι κατάκοπο καί καταϊδρωμένο στηριζόμενο στό ραβδί του.

-Εὐλογεῖτε, Γέροντα τοῦ εἴπαμε.........

-Γέροντα, στό μοναστήρι σας ἐκτός ἀπό τήν Παναγία τή Γοργοϋπήκοο ἔχετε προστάτες καί τούς ᾽Αρχαγγέλους Μιχαήλ καί Γαβριήλ. ῎Αν θέλεις πές μας κάτι γιά τά πονηρά πνεύματα.......

Τρίτη 24 Αυγούστου 2021

«Κανείς ούτε καν θα το παρατηρήσει. Ωστόσο, θα δείξεις ότι είσαι ένας έντιμος άνθρωπος»

 


Ενόριον / Ηλιαχτίδα

Ο πατέρας μου μου δίδαξε πολλά καθώς μεγάλωνα. Μου έμαθε την ειλικρίνεια, τον σεβασμό και την τιμή…

Μια μέρα, όταν ήμουν ακόμη νεαρός, ξέμεινα στην πόλη από βενζίνη και δεν μπορούσα να επιστρέψω σπίτι. Το άσχημο για μένα ήταν ότι δεν είχα μαζί μου καθόλου λεφτά. Ούτε καν λίγα ψιλά να τον πάρω τηλέφωνο για να έρθει να με πάρει.

Όταν έλθει ο Χριστός στην καρδιά, η ζωή αλλάζει

 


Όταν βρεις τον Χριστό, σου αρκεί, δεν θέλεις τίποτε άλλο, ησυχάζεις. Γίνεσαι άλλος άνθρωπος. Ζεις παντού, όπου υπάρχει ο Χριστός.

Ζεις στα άστρα, στο άπειρο, στον ουρανό με τους αγγέλους, με τους αγίους, στη γη με τους ανθρώπους, με τα φυτά, με τα ζώα, με όλους, με όλα. Όπου υπάρχει η αγάπη στον Χριστό, εξαφανίζεται η μοναξιά. Είσαι ειρηνικός, χαρούμενος, γεμάτος. Ούτε μελαγχολία, ούτε αρρώστια, ούτε πίεση, ούτε άγχος, ούτε κατήφεια, ούτε κόλαση.

Ο Χριστός είναι σ΄ όλες σου τις σκέψεις, σ΄ όλα σου τα έργα. Έχεις την χάρι και μπορείς όλα να τα υποφέρεις για τον Χριστό. Ακόμη μπορεί να πάσχεις και αδίκως. Να υποφέρεις αδικίες για τον Χριστό και μάλιστα με χαρά. Όπως έπαθε Εκείνος, το ίδιο κι εσύ μπορείς να πάσχεις αδίκως. 

Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021

Και είπε Μαριάμ – Του Σωτήρη Θεολόγου

 


“Καὶεἶπε Μαριάμ· Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον
καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί μου,
ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ. ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν
μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί·
ὅτι ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα ὁ δυνατὸς καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ”.

15 Αυγούστου.
Γιορτάζει η Κυρία Θεοτόκος.
Γιορτάζει ολόκληρη η Ελλάδα.
Κάθε πόλη και χωριό έχει ένα ναό ή εξωκλήσι προς τιμήν Της.
Τιμούμε Αυτή που έφερε στον κόσμο τον Λυτρωτή μας.
Αυτή που έγινε η Πλατυτέρα των Ουρανών και η Χώρα του
Αχωρήτου.

Η Παναγία και εμείς

Είναι οι μέρες αυτές αφιερωμένες στην Παναγία επειδή ακριβώς η ίδια η Παναγία είναι η πιο αφιερωμένη από όλες τις υπάρξεις και μάλιστα αποκαλύπτει ότι το μυστήριο του ανθρώπου είναι αυτή η αφιέρωση. Η αφιέρωση αυτή είναι το μυστικό για να καταλάβουμε, η αναφορικότητα όπως την λέει η νεότερη φιλοσοφία, είναι ο τρόπος που μπορούμε να καταλάβουμε την ανθρώπινη ύπαρξη, γιατί ακριβώς όπως φαίνεται ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι αυτοαναφορικός. Θα έλεγα μάλιστα ότι πιθανώς η μεγαλύτερη ανακάλυψη της ρχαίας και της νεώτερης φιλοσοφίας και της ψυχολογίας ταυτόχρονα είναι αυτή η αναφορικότητα. Κι αν τυχόν χαθεί αυτή η αναφορικότητα με ένα τρόπο που ουσιαστικά αφορά και τον  σύγχρονο δικαιωματισμό, αυτό το πράγμα γίνεται φυλακή για τον άνθρωπο. Και αυτό το πράγμα είναι πολύ σημαντικό να το δούμε και θεολογικά.

Κυριακή 22 Αυγούστου 2021

«Μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε ὑπάγειν;»

Τοῦ Ἀντώνη Κουτεντάκη, Θεολόγου, ἱστορικού, διπλωματούχου λειτουργικῆς, ὑπ. διδάκτορος ἱστορίας στο Arxon.gr

«Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς· ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου, ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα. καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω, ἡ σάρξ μού ἐστιν, ἣν ἐγὼ δώσω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς. Ἐμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες· πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν; Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς. Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. Ἡ γὰρ σάρξ μου ἀληθῶς ἐστι βρῶσις, καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθῶς ἐστι πόσις. Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει, κἀγὼ ἐν αὐτῷ. Καθὼς ἀπέστειλέ με ὁ ζῶν πατὴρ κἀγὼ ζῶ διὰ τὸν πατέρα, καὶ ὁ τρώγων με κἀκεῖνος ζήσεται δι’ ἐμέ. Οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ πατέρες ὑμῶν τὸ μάννα καὶ ἀπέθανον· ὁ τρώγων τοῦτον τὸν ἄρτον ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα. Ταῦτα εἶπεν ἐν συναγωγῇ διδάσκων ἐν Καπερναούμ. Πολλοὶ οὖν ἀκούσαντες ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶπον· σκληρός ἐστιν οὗτος ὁ λόγος· τίς δύναται αὐτοῦ ἀκούειν; Εἰδὼς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐν ἑαυτῷ ὅτι γογγύζουσι περὶ τούτου οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, εἶπεν αὐτοῖς· τοῦτο ὑμᾶς σκανδαλίζει; Ἐὰν οὖν θεωρῆτε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἀναβαίνοντα ὅπου ἦν τὸ πρότερον; Τὸ πνεῦμά ἐστι τὸ ζωοποιοῦν, ἡ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν· τὰ ρήματα ἃ ἐγὼ λαλῶ ὑμῖν, πνεῦμά ἐστι καὶ ζωή ἐστιν. Ἀλλ’ εἰσὶν ἐξ ὑμῶν τινες οἳ οὐ πιστεύουσιν. ᾔδει γὰρ ἐξ ἀρχῆς ὁ Ἰησοῦς τίνες εἰσὶν οἱ μὴ πιστεύοντες καὶ τίς ἐστιν ὁ παραδώσων αὐτόν. Καὶ ἔλεγε· διὰ τοῦτο εἴρηκα ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με, ἐὰν μὴ ᾖ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ πατρός μου. Ἐκ τούτου πολλοὶ ἀπῆλθον ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἰς τὰ ὀπίσω καὶ οὐκέτι μετ’ αὐτοῦ περιεπάτουν. Εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς τοῖς δώδεκα· μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε ὑπάγειν;»[1]

Τι πρέπει να ξέρουμε για τους λογισμούς ;

 

Σωφρόνιος Σαχάρωφ (Ἀρχιμανδρίτης)

Ὅποιος θέλει νὰ προσεύχεται μὲ καθαρὸ νοῦ, πρέπει νὰ μὴ μαθαίνει τὰ νέα τῶν ἐφημερίδων, νὰ μὴ διαβάζει βιβλία ἄσχετα πρὸς τὴν πνευματική μας ζωή, καὶ κυρίως ὅσα διεγείρουν τὰ πάθη, καὶ νὰ μὴ μαθαίνει ἀπὸ περιέργεια ὅσα σχετίζονται μὲ τὴ ζωὴ τῶν ἄλλων.

Σάββατο 21 Αυγούστου 2021

Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της Κυριακής 22-8-2021 (Θ' Ματθαίου)

 


ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Προς Κορινθίους Α΄ (γ΄ 9-17)
Ἀδελφοί, Θεοῦ ἐσμεν συνεργοί· Θεοῦ γεώργιον, Θεοῦ οἰκοδομή ἐστε. Κατὰ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι ὡς σοφὸς ἀρχιτέκτων θεμέλιον τέθεικα, ἄλλος δὲ ἐποικοδομεῖ· ἕκαστος δὲ βλεπέτω πῶς ἐποικοδομεῖ· θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείμενον, ὅς ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός.
Εἰ δέ τις ἐποικοδομεῖ ἐπὶ τὸν θεμέλιον τοῦτον χρυσόν, ἄργυρον, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτον, καλάμην, ἑκάστου τὸ ἔργον φανερὸν γενήσεται· ἡ γὰρ ἡμέρα δηλώσει· ὅτι ἐν πυρὶ ἀποκαλύπτεται· καὶ ἑκάστου τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστι τὸ πῦρ δοκιμάσει.
Εἴ τινος τὸ ἔργον μενεῖ ὃ ἐπῳκοδόμησε, μισθὸν λήψεται· εἴ τινος τὸ ἔργον κατακαήσεται, ζημιωθήσεται, αὐτὸς δὲ σωθήσεται, οὕτως δὲ ὡς διὰ πυρός.
Οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς Θεοῦ ἐστε καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν; Εἴ τις τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ φθείρει, φθερεῖ τοῦτον ὁ Θεός· ὁ γὰρ ναὸς τοῦ Θεοῦ ἅγιός ἐστιν, οἵτινές ἐστε ὑμεῖς.

Πως να σώσω την ψυχή μου ;

 


Τι να πει κάποιος σε έναν άνθρωπο που ρωτάει: “Πώς μπορώ να σώσω την ψυχή μου;”

Αυτό: Μετανόει, και ενισχυμένος με τη δύναμη της χάριτος των αγίων Μυστηρίων, προχώρα την οδό των εντολών του Θεού, υπό την καθοδήγηση που η Αγία Εκκλησία σού δίνει μέσω της θεόσδοτης ιεροσύνης. Όλο αυτό πρέπει να γίνει μέσα σε ένα πνεύμα ειλικρινούς πίστης που δεν κρατά καμία επιφύλαξη.

Έπειτα, τι είναι πίστη;

Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΑΓΙΑΖΕΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ;

 

''Τὸ καλὸ δὲν εἶναι καλό, ὅταν δὲν γίνεται σωστά.''
Ακοῦμε συχνὰ συνανθρώπους μας νὰ χρησιμοποιοῦν στὸ λόγο τους
τὸ γνωμικό: ''Ὁ σκοπὸς ἁγιάζει τὰ μέσα.'' Σύμφωνα μὲ τὴ φιλοσοφία τοῦ
γνωμικοῦ, καὶ νὰ μὴν εἶναι θεμιτὰ τὰ μέσα ποὺ χρησιμοποιοῦμε, ἂν εἶναι καλὸς ὁ
σκοπός μας, ἁγιάζονται. Νὰ ἀναφέρουμε κάποια παραδείγματα. Ἰσχυρίζον-­
ται ὁρισμένοι ὅτι μποροῦμε νὰ κάνουμε πλαστογραφία, γιὰ νὰ ἐξασφαλίσου-
με τὸ οἰκόπεδο στὸ ὁποῖο θὰ ἀνεγείρουμε ἱερὸ ναό. Μποροῦμε στὴν πορεία τῆς
κατασκευῆς νὰ φοροδιαφεύγουμε, γιὰ νὰ μὴν εἶναι ὑπέρογκα τὰ ἔξοδα τῆς ἀνε-
γέρσεως. Μποροῦμε νὰ κάνουμε ὑπεξαίρεση χρημάτων, γιὰ νὰ βοηθήσου-
με ἐμπερίστατους συνανθρώπους μας.

Προβληματιζόμαστε για την παρουσία του Χριστού στη ζωή μας...

 


Στην ευαγγελική περικοπή της Κυριακής του Τυφλού παρουσιάζεται ένα θαυμαστό γεγονός. Ένας εκ γενετής τυφλός αποκτά με τη θαυματουργική επέμβαση του Ιησού Χριστού την όρασή του. Και το γεγονός της θεραπείας του γίνεται αφετηρία σωτηρίας, η οποία στο τέλος του ευαγγελικού αναγνώσματος εκφράζεται διά της ομολογίας της πίστεώς του. Ο Χριστός τον ρωτά: «Συ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού»; Και ο τυφλός τότε κατορθώνει να δει όχι μόνο το επίγειο, αλλά και το φως της Θεότητος: « Πιστεύω Κύριε· και προσεκύνησεν αυτώ». Το γεγονός αυτό αποτελεί μια ευλογημένη ευκαιρία, έτσι ώστε και εμείς, ως ορθόδοξοι άνθρωποι, να προβληματιστούμε για την πίστη μας και να ανανεώσουμε την υπόσχεση που δώσαμε κατά την ημέρα της βαπτίσεώς μας.

Πέμπτη 19 Αυγούστου 2021

Να μην μπαίνουμε σε αυτά τα γρανάζια...




...Τώρα, βλέπετε, έχουμε και αυτή την περίπτωση με τον κορονοϊό, εξ αιτίας του οποίου υπάρχει μία ταραχή σ’ όλο τον κόσμο. Εμείς οφείλουμε να έχουμε εμπιστοσύνη στον Θεό. Ακούγονται πολλά σενάρια. Όμως να μη εμπιστεύεστε στο κάθε τι που ακούτε, διότι ο κόσμος έχει τα σχέδιά του.Αλλά και ο Θεός έχει τα δικά Του σχέδια. Πάνω από όλα είναι ο Χριστός. Ο Κύριος της ζωής και του θανάτου είναι ο Χριστός. Ο Κύριος της ιστορίας είναι ο Θεός· δεν είναι οι άνθρωποι.Μπορούν οι άνθρωποι να λένε ό,τι θέλουν, να προγραμματίζουν ό,τι θέλουν. Και δεν θα μας σώσει  ούτε η Αμερική ούτε η Ρωσία ούτε η Κίνα… ούτε άλλο τίποτε από τα του κόσμου· θα μας σώσει μόνο ο Θεός. Να μη μπλέξουμε σ’ αυτά τα «γρανάζια» των σχεδίων των ανθρώπων.Εμείς να δούμε τι σχέδια έχει ο Θεός. Σ’ εκείνα να εμπλακούμε, να ανακατευτούμε, σ’ εκείνα που ο Θεός θέλει για μας. Και τι θέλει ο Θεός από μας; Ο Θεός θέλει την μετάνοιά μας!Όπως αναφέρει ο άγιος Βαρσανούφιος, όλες αυτές οι δοκιμασίες γίνονται εξ αιτίας των αμαρτιών μας. Δεν γίνεται κάτι τυχαίο.

Να βάζουμε συνεχώς αρχή, π. Συμεών Κραγιόπουλος (†)

π. Συμεών Κραγιόπουλος (†)


Να εξετάσουμε εάν βάλαμε αρχή στην πνευματική ζωή. Μπορεί να είμαστε χριστιανοί, βρεθήκαμε να είμαστε χριστιανοί, ακούμε ή μελετούμε μερικά πράγματα, αλλά μέσα στην καρδιά μας όμως έγινε αρχή; Δηλαδή η καρδιά μας μπήκε στον δρόμο της σωτηρίας, έκανε την αρχή του δρόμου αυτού;

Θα ήθελα να πω σ’ αυτό το σημείο ότι, όταν βλέπουμε στον δρόμο μας να μην πάνε καλά τα πνευματικά πράγματα –να μην πηγαίνουν δηλαδή έτσι όπως τα ορίζει ο Θεός και όπως τα θέλει ο Θεός, και να μην προκόπτει η ψυχή μας– να προβληματιζόμαστε, να ανησυχούμε και να διερωτόμαστε τι συμβαίνει. Διότι ο Θεός είναι Θεός, δεν είναι άνθρωπος· και όταν αρχίζει ένα έργο μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, το έργο αυτό το προχωρεί. Όπως λέει ο απόστολος Παύλος: «Ο εναρξάμενος εν υμίν … επιτελέσει» (Φιλιπ. 1:6).

Τετάρτη 18 Αυγούστου 2021

Ἡ παγκόσμια δοκιμασία καὶ τὰ αἴτιά της

 

Ἕνας ἀδιόρατος μικροοργανισμός, ποὺ ἔχει μέγεθος μερικὰ ἑκατομμυριοστὰ τοῦ χιλιοστομέτρου, ἔ­κανε τὴν ἐμφάνισή του πρὶν ἀπὸ λίγους μῆνες σὲ μεγάλη χώρα τῆς Ἀσίας. Ἀπὸ ἐκεῖ διαδόθηκε ἀστραπιαῖα σ’ ὅλη τὴ γῆ. Εὐρώπη, Ἀμερική, Αὐστραλία, Ἀφρικὴ μολύνθηκαν. Ὅλη ἡ γῆ μολύνθηκε ἀπὸ αὐτὸν τὸν ἰό, πού, δυστυχῶς, προσέβαλε ἑκατοντάδες χιλιάδες συνανθρώπων μας καὶ γιὰ ἕνα μεγάλο ποσοστὸ ἀπὸ αὐτοὺς ἀποδείχθηκε θανατηφόρος.

Ποιος ο ρόλος της πνευματικής μελέτης στην ζωή του πιστού και πότε θεωρείται επιτυχημένη ;

 

Πνευματική Μελέτη

Είναι πολύ μεγάλο το θέμα της πνευματικής ζωής που αρχίσαμε από την προπερασμένη Κυριακή. Είδαμε την πνευματική ζωή σαν έναν δρόμο, που αρχίζει από την ζωή αυτή με σκοπό να φθάση επάνω στον ουρανό. Είναι μια ζωή που έχει μεταφορικό μέσο τα φτερά του Αγίου Πνεύματος, διότι δεν είναι δυνατόν κανείς να φθάση πεζός στον ουρανό. Δεν είναι δυνατόν κανείς με τις δικές του δυνάμεις, με τον δικό του αγώνα, με την δική του αρετή να φθάση επάνω εις τον Θεόν. Πρέπει να βασισθή στα δυνατά και τα ταχύτατα φτερά του Αγίου Πνεύματος• πρέπει να στηριχθή αποκλειστικώς στην θεία χάρι και να καταβάλη μόχθο, αγώνα, κόπο, ιδρώτα, να θυσιάση τον εαυτό του.

Τρίτη 17 Αυγούστου 2021

Ἄγνοια τῆς φύσης λόγῳ τῆς ἄγνοιας τοῦ ἑαυτοῦ μας

  Φίλιππος Sherrard

Εἶναι πανθομολογούμενο πλέον τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ κόσμος μας διέρχεται μία κρίση τρομακτικῶν διαστάσεων. Συνήθως καλοῦμε τὴν ἐν λόγῳ κρίση οἰκολογική, καὶ δίκαια, ἀφοῦ οἱ ἐπιπτώσεις της ἐκδηλώνονται κυρίως στὴν οἰκολογικὴ σφαίρα. Ἐδῶ τὸ μήνυμα εἶναι ἀπολύτως σαφές: ὁ τρόπος ζωῆς μας σὲ ὅλες τὶς πτυχές του εἶναι ἀπὸ τὴν ἄποψη τόσο τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς ὅσο καὶ τοῦ περιβάλλοντος, αὐτοκαταστροφικός, καὶ ἐὰν δὲν τὸν μεταβάλουμε ριζικά, ἡ καταστροφὴ τοῦ πλανήτη εἶναι ἀναπόφευκτη. Χωρὶς τὴ μεταστροφὴ αὐτὴ ἡ περιπέτεια τοῦ πολιτισμοῦ θὰ φτάσει στὸ τέλος της, καὶ μάρτυρες τῆς ἐξέλιξης αὐτῆς θὰ γίνουν πολλοὶ ἀπ’ ὅσους ζοῦν σήμερα.

Πώς αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους που δεν πιστεύουν

Μοναχός Ζωσιμάς (1937-2010).

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Κυρία Π. καλημέρα
Προ ημερών έλαβα την επιστολή σου, την διάβασα καλά, αλλά στεναχωρέθηκα για την μεγάλη δοκιμασία που περνάς με τον σύζυγο σου.

Έχω πολλές δουλειές, πολλές μέριμνες επάνω μου και δεν μου μένει χρόνος να απαντήσω σε αυτούς που μου στέλνουν γράμματα.

Επειδή σε είδα πολύ στεναχωρημένη και δεν ξέρεις τι να κάνεις, θα σου γράψω λίγες λέξεις, διότι σε βλέπω είσαι πολύ του Θεού άνθρωπος.

Σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν πιστεύουν και δεν κάνουν τίποτα για την ψυχή τους είναι να τους λυπάσαι και όχι να θυμώνεις μαζί τους. Διότι κατόπιν εξαγριώνονται πιο πολύ και φτάνουν σε σημείο να βλασφημούν τα Θεία.

Δευτέρα 16 Αυγούστου 2021

Ο Μητροπολίτης Μπορίσπολ και Μπροβάρι κ.Αντώνιος (Πακάνιτς): ο ψαλμός που διαβάζουμε σε αρρώστιες και βάσανα Η ερμηνεία του 6ου ψαλμού. Δέκα στίχοι που αλλάζουν τη ζωή.

 


Ο 6ος ψαλμός είναι το Βιβλίο του Ιώβ σε επιτομή. Μας διδάσκει πώς να αντιμετωπίζουμε σωστά τα βάσανα.


Ο Ιώβ, ένας πλούσιος άνθρωπος, δίκαιος, που απολάμβανε τεράστιο σεβασμό, «ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος εὐγενὴς τῶν ἀφ᾿ ἡλίου ἀνατολῶν», ξαφνικά στερείται μέσα σε λίγες ώρες όλη την τεράστια περιουσία του, τα δέκα παιδιά του, που έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια διασκέδασης, κάτω από τα συντρίμμια. Έχασε και την υγεία του.

Η χρήση των υλικών αγαθών (Πρωτοπρ. Διονύσιος Τάτσης)

 


Ἡ μεγαλύτερη καταστροφὴ τοῦ ἀνθρώπου εἶναι νὰ ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὸ Θεό, νὰ χάσει τὸ ἐνδιαφέρον του γιὰ τὴν πνευματικὴ ζωή καὶ γενικὰ γιὰ τὴ σωτηρία του. Νὰ εἶναι ἀδιάφορος γιὰ καθετὶ θρησκευτικό. Νὰ ἀρνεῖται τὸν ἠθικὸ λόγο, τὰ καθήκοντά του ὡς χριστιανὸς καὶ νὰ περιορίζει τὶς δραστηριότητές του μόνο στὴν ἀπόκτηση ὑλικῶν ἀγαθῶν, στὴν καλοπέραση καὶ στὰ ἀνωφελῆ καὶ μάταια τοῦ παρόντος κόσμου.

Κυριακή 15 Αυγούστου 2021

Ευλογημένη Θεοτόκε!

 

Αποφάσισα να γράψω λίγα λόγια για σένα Παναγία μου μα με το που ξεκίνησα να γράφω δείλιασα! Τί να γράψω εγώ για σένα; Και πώς να εκφράσω αυτά που έχω μέσα μου για σένα;

Νιώθω όμως έντονη την επιθυμία να σου αποτίσω ένα φόρο τιμής εγώ η μηδαμινή για όλα όσα έχεις κάνει και εξακολουθείς να κάνεις για μένα! Οπότε θα προσπαθήσω να καταγράψω κάποιες σκέψεις μου…

Η Κοίμηση της Παναγίας

 

Του Μητροπολίτου Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ. Δανιήλ

Κάθε καλός και λογικός άνθρωπος θλίβεται, όταν σκέπτεται τον θάνατο ενός προσφιλούς του προσώπου και πολύ περισσότερο, όταν το προσφιλές αυτό πρόσωπο είναι η μητέρα του. Ποιος, όσο σκληρόκαρδος κι αν είναι, δεν συγκινείται στη σκέψη του αποχωρισμού της πιο αγαπημένης υπάρξως, της μητέρας του; Η επέτειος του θανάτου της είναι γι’ αυτόν ημέρα λύπης και πένθους.

Σάββατο 14 Αυγούστου 2021

Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Προς Φιλιππησίους (β΄5–11)
Ἀδελφοί, τοῦτο φρονείσθω ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ, ἀλλ' ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος, καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ.
Διὸ καὶ ὁ Θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσε καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα, ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων, καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι Κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν Θεοῦ πατρός.

ΤΙ ΜΑΣ ΘΕΛΓΕΙ ΚΑΙ «ΚΟΛΛΑΜΕ» ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ;

 

Τί εἶναι ἐκεῖνο πού κάνει ὅλους τούς χριστιανούς, ἀκόμη καί τούς «ἀσχέτους» καί ἀπομακρυσμένους ἀπό τήν πίστη, νά θεωροῦν τήν Παναγία ὡς τό κατεξοχήν ἀγαπητό πρόσωπο, ἐκεῖνο πού νιώθουν ὅτι τούς τραβᾶ σάν μαγνήτης καί δέν θέλουν νά «ξεκολλήσουν» ἀπ’ αὐτό;
Ὄχι ἀσφαλῶς τό μεγαλεῖο της πού τήν κάνει νά ὑπέρκειται ὅλων τῶν ἄλλων ἁγίων, ἀκόμη δέ καί τῶν ἴδιων τῶν ἀγγέλων καί τῶν ἀρχαγγέλων - ἕνα τέτοιο μεγαλεῖο τό μόνο πού προκαλεῖ εἶναι ἴσως ὁ φόβος καί ἕνα δέος πού σέ τελική ἀνάλυση μᾶς κάνει νά κλίνουμε γόνυ, γιατί δέν μποροῦμε νά κάνουμε ἀλλιῶς· οὔτε ἐπίσης ἡ «παντοδυναμία» της, ἐκχωρημένη ἀπό τόν Υἱό καί Θεό της, πού βαίνει παράλληλα πρός τήν παραπάνω μεγαλειότητά της καί τό ἀποτέλεσμα στό ὁποῖο ὁδηγεῖ· αὐτό πού «ἔχει» ἡ Παναγία μας καί μᾶς τραβᾶ καί μᾶς ἕλκει εἶναι ἀκριβῶς αὐτό πού συνιστᾶ τήν ἁγιότητά της, δηλαδή ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ. Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ πού καταλαμβάνει ὁλόκληρη τήν ὕπαρξή της – «Κεχαριτωμένη» ἄλλωστε τήν προσφωνεῖ ὁ ἀρχάγγελος Γαβριήλ – εἶναι ἡ ἑλκτική δύναμη πού στρέφει καί τόν πιό «δύστροπο» πρός αὐτήν καί τόν κάνει νά νιώθει ἄνετα μαζί της, σάν τό μικρό παιδί πού νιώθει ἄνετα πάντοτε μέ τή μάνα του.

Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021

Η συμβολή της Παναγίας στο έργο της σωτηρίας, π. Συμεών Κραγιόπουλος (†)



Απ’ το ένα μέρος ο άνθρωπος τελείως ανόητα, ως άφρων, λύπησε τον Θεό· δεν τον λογάριασε, δεν έμεινε στην αγάπη του Θεού, δεν έμεινε στη λατρεία του Θεού. Έκανε το δικό του και παιδεύεται και άκρη δεν βρίσκει και θα χαθεί.

Απ’ το άλλο μέρος ο Κύριος, ενώ τα ξέρει όλα και ξέρει πότε θα γίνει το καθένα αφήνει να καταλάβουμε ότι περίμενε· περίμενε να βρεθεί απ’ την ανθρώπινη πλευρά το πρόσωπο εκείνο το οποίο θα συντελούσε, ώστε η σωτηρία να είναι πλέον ασφαλής, κι όχι να τη χάσει και να τη χάνει όλο το ανθρώπινο γένος απ’ το σφάλμα απλώς των πρωτοπλάστων.

«Αχ, Παναγιά μου!»

 

Οι Παρακλήσεις του Αυγούστου δεν κάνουν άλλο από το να μεταβάλλουν σε κατανυκτική ακολουθία το «Αχ, Παναγιά μου» του λαού μας, την πιο σπαρακτική και περιεκτική προσευχή που ακούστηκε ποτέ σ΄ αυτόν τον τόπο.

Για να φτάσει αυτό το «Αχ, Παναγιά μου» στο στόμα του Έλληνα, όπου γης μέχρι τις μέρες μας, έχει προηγηθεί μια γλυκιά ιστορία 2000 ετών, που ξεκινά από την τρυφερότητα με την οποία πήρε στα ίδια ο Ιωάννης την πάναγνη Μητέρα του Χριστού μας και καταλήγει στη δέηση του τελευταίου ανήμπορου και κατατρεγμένου μπροστά σε μια από τις χιλιάδες θαυματουργές εικόνες της.

Πέμπτη 12 Αυγούστου 2021

Ποιες είναι οι σπουδαιότερες προϋποθέσεις για να μεταλάβει κάποιος επαξίως του Σώματος και του Αίματος του Κυρίου;

 ÃŽÂ£ÃÂ‡ÃŽÂµÃÂ„ική εικόνα

Ή ετοιμασία για την Θεία Κοινωνία είναι δύο ειδών: Σωματική καί πνευματική. Αυτή αποτελείται γενικά από τα επόμενα μέρη:

α. Εξομολόγησης (εξαγόρευση των αμαρτιών), άνευ της οποίας κανείς δεν μπορεί να κοινωνήσει, ούτε ακόμη κληρικός, μόνο τα παιδιά μέχρι των επτά ετών είναι απαλλαγμένα της εξομολογήσει.

β. Συμφιλίωσης με όλους τους ανθρώπους. Κανείς δεν μπορεί να κοινωνήσει όταν με κάποιον είναι ασυμφιλίωτος ή έχει κακία, μίσος καί σκέψεις εκδικήσεως. Ό Θεός, επειδή είναι αγάπη, δέχεται στα Αγια Δώρα μόνο αυτούς πού συγχωρούν καί ζουν με αγάπη.

Ποια τα εμπόδια του διαβόλου για εκείνους που θέλουν να εξομολογηθούν;



Τι πρέπει να προσέχει ο κάθε χριστιανός, όταν παραμονεί ο διάβολος; Η άγνοια, ο εγωισμός και η αμαρτωλή ζωή είναι οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους πολλοί χριστιανοί δεν εξομολογούνται.

Άλλοι λόγοι είναι η ιεροκατηγορία, το αντιεκκλησιαστικό πνεύμα, η πολεμική κατά της πίστεως και η ολιγοπιστία. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έρχεται και ο αντίδικος ημών διάβολος.

Τετάρτη 11 Αυγούστου 2021

Υγεία, θρησκεία και πνευματικότητα

 


Αυτός είναι ο τίτλος ενός προγράμματος του Πανεπιστημίου του Harvard που εδώ και αρκετά χρόνια προσπαθεί με ακαδημαϊκό τρόπο να απαντήσει στο ερώτημα: «Πώς η θρησκεία και η πνευματικότητα σε συνεργασία με τη δημόσια υγεία και την καθημερινή ιατρική μπορούν να ανακουφίσουν την αρρώστια και να προωθήσουν την ανθρώπινη ευζωία».

Η αληθινή οδός του Θεού, Άγιος Σωφρόνιος του Έσσεξ



Η χριστιανική ζωή θεωρούμενη στο σύνολό της έχει τέτοιο μεγαλείο και πλούτο, ώστε στην πραγματικότητα ένας άνθρωπος μόνος δεν θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι τη συμπεριλαμβάνει συνολικά στην εμπειρία του. Αλλά παρ’ όλα αυτά υπάρχουν περιστάσεις, που οι πνευματικές μας καταστάσεις οφείλουν να περιλαμβάνουν ένα σημαντικό βαθμό γνώσεως και έτσι, κατά κάποιο τρόπο να εισδύουν στη θεία ζωή.

Τρίτη 10 Αυγούστου 2021

Η ΑΝΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

 

Επειδὴ ἔδειξε θράσος καὶ ἀναίδεια στὸ αἴτημά του, γι’ αὐτὸ θὰ πάρει αὐτὸ ποὺ ­χρειάζεται».
Ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ἡ λογική μᾶς ὑποδεικνύει. Τί πιὸ φυσικό, θά ’λεγε εὔλογα κανείς, ἀπὸ τὸ νὰ εἶναι ἡ ἀπόδοση τῶν λόγων αὐτῶν ὡς ἑξῆς: «Ἐπειδὴ ἔδειξε θράσος καὶ ἀναίδεια στὸ αἴτημά του, γι’ αὐτὸ δὲν θὰ πάρει αὐτὸ ποὺ χρειάζεται».
Κι ὅμως. Ἡ σύνταξη τοῦ λόγου εἶναι στὸν ἀντίποδα αὐτῆς τῆς λογικῆς. Καὶ τὸ πιὸ ἐκπληκτικὸ εἶναι ὅτι τὰ ­λόγια αὐ­­τὰ ἀνήκουν στὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό. Ἀπὸ τὸ ἅγιο στόμα Του βγῆκαν!

Οι αισθήσεις και η πνευματική ζωή



Τη βοήθεια του Θεού πρέπει να τη ζητάει ο χριστιανός, χωρίς ν’ αμφιβάλλει. Να έχει εμπιστοσύνη στην πρόνοια και αγάπη του Θεού.

Ο άγιος Νικόδημος, χρησιμοποιώντας την παραβολή του καλού ποιμένα, μιλάει για τον Ποιμένα Χριστό και για την αγάπη του προς τα πρόβατά του. Λέει συγκεκριμένα: «Πώς είναι δυνατό ο καλός Ποιμένας μας, ο οποίος έτρεχε τριάντα χρόνια ζητώντας το χαμένο πρόβατο, με τόσες δυνατές φωνές που βράχνιασε ο λάρυγγάς του, ο οποίος περπάτησε τόσο κοπιαστικό και ακανθώδη δρόμο, ο οποίος έχυσε το αίμα του κι έδωσε τη ζωή του, πώς είναι δυνατό τώρα που το πρόβατο τον ακολουθεί, φωνάζει και παρακαλεί, να μη γυρίσει σ’ αυτό τα μάτια του; Πώς μπορεί να μην το ακούσει και να μην το βάλει στους θείους ώμους του, κάνοντας γιορτή με όλους τους αγγέλους του ουρανού;».

Δευτέρα 9 Αυγούστου 2021

Για το «αυτοάνοσο» της Εκκλησίας πότε θα βρούμε το «εμβόλιο»;

 


Από την μέρα που η πανδημία χτύπησε την πόρτα μας, τα φραστικά επεισόδια εις βάρος κληρικών όλων των βαθμίδων από ζηλωτές και γενικά «παραδοσιακούς» χριστιανούς είναι συχνά και δυστυχώς κλιμακούμενα.  Στην αρχή ήταν εκείνοι που μέμφονταν τον Κλήρο και ειδικά τους αρχιερείς για το γεγονός πως «υποχώρησαν» στις απαιτήσεις της Πολιτείας κι έκλεισαν τους ναούς, αφού… «στον ναό δεν κολλάει». Μετά, όταν άνοιξαν οι ναοί, κι οι ίδιοι, εντελώς γνωστοί και διόλου άγνωστοι στις τοπικές κοινωνίες, επανήλθαν ελέγχοντας τους κληρικούς για το θέμα της μάσκας. «Δεν μας θέλει ο Θεός στο σπίτι του με μάσκα» φώναζαν.

Να βάλουμε τον εαυτό μας μέσα στην πρόνοια του Θεού, π. Συμεών Κραγιόπουλος (†)





Δια μέσου των αιώνων όλοι οι άγιοι υπέστησαν πολλά και υπέμειναν πολλά. Όλα αυτά είναι συνυφασμένα με την πορεία μας στον δρόμο του Θεού και είναι μέσα στο όλο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία μας.

Κάθε χριστιανός να το πάρει απόφαση ότι πρέπει να συμφιλιωθεί με αυτά. Χρειάζεται να βάλουμε τον εαυτό μας μέσα στην πρόνοια του Θεού και να είμαστε πιασμένοι από το έλεος του Θεού. Επιτρέπει ο Θεός να πάθουμε, αλλά τελικά το έλεός του μας σώζει. Είναι άπειρο το έλεος του Θεού και δεν εμποδίζεται από καμιά αμαρτία μας, εφόσον εμείς έτσι πιστεύουμε και τρέχουμε στον Χριστό με τέτοια πεποίθηση.

Κυριακή 8 Αυγούστου 2021

Κάποτε ἕνας φωτισμένος μοναχὸς ἔλεγε… Ἀθανάσιος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ


 Προσέξτε μὴν γκρινιάζετε. Ἡ γκρίνια κουράζει αὐτοὺς ποὺ ζοῦν κοντά σας καὶ δυσαρεστεῖ τὸν Θεό, ἀχαριστία. Ἀρχίζετε τὴν ἡμέρα σας μὲ προσευχὴ καὶ μὲ χαμόγελο!

Θυμηθεῖτε ὅτι αὐτὸ ἔκαναν οἱ παλαιότεροι. Στοὺς καθρέπτες καὶ στὰ προσόψια τους γράφανε τὸ «Καλημέρα» καὶ τὸ «Δόξα Σοὶ ὁ Θεός»! Ξέρανε νὰ ζήσουνε! Μήπως δὲν εἴχανε καὶ τότε βάσανα, ἀρρώστιες καὶ φτώχεια; Κι ὅμως, τὰ περνοῦσαν ὅλα μὲ ψυχικὴ λεβεντιά! Ἦταν φτωχοί, ἀλλὰ ἀξιοπρεπεῖς, ἄρχοντες.

Έχεις πονηρές σκέψεις;



Έχεις πονηρές σκέψεις; Μην τις προφέρεις με λόγια· άφησέ τες να ησυχάζουν μέσα σου και γρήγορα εξαφανίζονται.

Είμαστε άνθρωποι και πολλές φορές κάνουμε πολλές πονηρές, απρεπείς και αισχρές σκέψεις. Αλλά ας μην αφήνουμε να γίνονται οι σκέψεις λόγια, ώστε, πιεζόμενες προς τα κάτω, να εξασθενίζουν και να χάνονται.

Σάββατο 7 Αυγούστου 2021

Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της Κυριακής 8-8-2021 (Ζ' Ματθαίου)

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Προς Ρωμαίους (ιε΄ 1-7)
Ἀδελφοί, ὀφείλομεν ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν, καὶ μὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν. Ἕκαστος ἡμῶν τῷ πλησίον ἀρεσκέτω εἰς τὸ ἀγαθὸν πρὸς οἰκοδομήν· καὶ γὰρ ὁ Χριστὸς οὐχ ἑαυτῷ ἤρεσεν, ἀλλὰ καθὼς γέγραπται, οἱ ὀνειδισμοὶ τῶν ὀνειδιζόντων σε ἐπέπεσον ἐπ᾿ ἐμέ.Ὅσα γὰρ προεγράφη, εἰς τὴν ἡμετέραν διδασκαλίαν προεγράφη, ἵνα διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως τῶν γραφῶν τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν. Ὁ δὲ Θεὸς τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως δῴη ὑμῖν τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν ἀλλήλοις κατὰ Χριστὸν Ἰησοῦν, ἵνα ὁμοθυμαδὸν ἐν ἑνὶ στόματι δοξάζητε τὸν Θεὸν καὶ πατέρα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Διὸ προσλαμβάνεσθε ἀλλήλους, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς προσελάβετο ὑμᾶς εἰς δόξαν Θεοῦ. Λέγω δὲ Χριστὸν Ἰησοῦν διάκονον γεγενῆσθαι περιτομῆς ὑπὲρ ἀληθείας Θεοῦ, εἰς τὸ βεβαιῶσαι τὰς ἐπαγγελίας τῶν πατέρων, τὰ δὲ ἔθνη ὑπὲρ ἐλέους δοξάσαι τὸν Θεόν, καθὼς γέγραπται· διὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαί σοι ἐν ἔθνεσι, Κύριε, καὶ τῷ ὀνόματί σου ψαλῶ. Καὶ πάλιν λέγει· εὐφράνθητε ἔθνη μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. Καὶ πάλιν αἰνεῖτε τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἐπαινέσατε αὐτὸν πάντες οἱ λαοί. Καὶ πάλιν Ἡσαΐας λέγει· ἔσται ἡ ρίζα τοῦ Ἰεσσαί, καὶ ὁ ἀνιστάμενος ἄρχειν ἐθνῶν· ἐπ᾿ αὐτῷ ἔθνη ἐλπιοῦσιν.

Δεκαπενταύγουστος: εποχή ανεφοδιασμού και εξοπλισμού!...



Μέσα στο γκρίζο τοπίο της φτώχειας, της εκμετάλλευσης και της απελπισίας, της ανεργίας ή των κακών εργασιακών συνθηκών, ήρθε και πάλι ο Δεκαπενταύγουστος.
Δόξα τω Θεώ, μέσα στο γκρίζο τοπίο της κούρασης, της θλίψης, του άγχους, της ασθένειας, του πόνου και του θανάτου, ήρθε και πάλι ο Δεκαπενταύγουστος!
Μέσα στο γκρίζο τοπίο των αντρών που βλαστημάνε, των γυναικών και των κοριτσιών που κυκλοφορούν σχεδόν γυμνές, σαν σε άγρια κατάσταση (χτενισμένες, αρωματισμένες, με γυαλιά ηλίου και τσάντα, αλλά ημίγυμνες σαν σε άγρια κατάσταση), των εφήβων και των παιδιών που βρίζουν και ζουν εξαρτημένοι, είτε από ουσίες, είτε από τις ψεύτικες φιλίες του Facebook και τον ψεύτικο κόσμο του Διαδικτύου, χωρίς σκοπό, χωρίς προσανατολισμό, με αβέβαιο μέλλον, ήρθε και πάλι ο Δεκαπενταύγουστος.

Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021

Γιατὶ ὁ ἄνθρωπος φεύγει ἀπὸ τὸν Θεό; Fulton Sheen, Καθηγητής Ψυχολογίας

 


Κανένας, ποτέ, δέν ἀπομακρύνθηκε ἀπό τόν Θεό ἐπειδή θέλησε νά γίνει καλύτερος!

Κανένας, ποτέ, δέν ἔφυγε ἀπό τήν ἐκκλησία, ἐπειδή δυσκολευόταν νά κατανοήσει τό πιστεύω της!

Μέ ἄλλα λόγια, ὁ ἄνθρωπος ποτέ δέν ξεκόβει ἀπό τήν ἐκκλησία καί ἀπό τόν Θεό γιά κάποια λογική αἰτία· γιά κάτι τό καλύτερο, τό πνευματικότερο, τό ἁγιώτερο.

Πως θα μεταμορφωθώ κι εγώ...


Κοίτα άνθρωπε, εσύ κι εγώ που μάθαμε να κοιτάζουμε κάτω, για τα πάνω είμαστε πλασμένοι! Κοίτα πάνω, κοίτα που να φτάσουμε μπορούμε. Θέλει μιαν απόφαση: τη δική μας απόφαση. Το να σωθούμε ή όχι είναι στο χέρι σου και στο δικό μου. Ο Χριστός ό, τι έκανε, έκανε. Δίνει σ’ εμάς το χέρι και μας αφήνει εμάς ν’ αποφασίσουμε αν θα σηκωθούμε ή όχι.Δες σήμερα τους μαθητές πως είναι στο χώμα πεσμένοι: δεν άντεχαν το τόσο Φως. Και σ’ αυτό το Φως, ο Δάσκαλος με δυο πόδια και δυο χέρια, κεφάλι -μορφή ανθρώπινη. Να σηκωθούμε απ’ την καταδίκη που υποβάλλουμε κάθε μέρα τον εαυτό μας και να Τον δούμε. Εκεί καλεστήκαμε να φτάσουμε.

Πέμπτη 5 Αυγούστου 2021

Γράµµατα που έγραψαν μικρά παιδιά στο Θεό

 

Αυτά τα γράµµατα τα έγραψαν µικρά παιδιά στο Θεό…Eίναι απλά υπέροχα… Aπολαύστε τα!!!!

Με συγχωρείς που δεν σου έγραψα νωρίτερα. Μόλις αυτή τη ßδοµάδα έµαθα να γράφω.

Μάρθα

Ἅγιος Παΐσιος - Ἡ εὐλογία τῆς "εὐχῆς" !


Όταν ο άγιος Παΐσιος αποφάσισε να εγκατασταθεί στην Παναγούδα, το κελί είχε αρκετά προβλήματα και χρειαζόταν επισκευές! Ένας μοναχός τότε του πρότεινε να ρθει για να τον βοηθήσει ένα συγγενικό του πρόσωπο, που και ο άγιος Παΐσιος το εκτιμούσε! Κατά την διάρκεια των επισκευών, ο Άγιος παρακάλεσε τον άνθρωπο αυτόν να σκάψει κοντά στο κελί, σε μια πλαγιά για να βρουν νερό, γιατί στην Παναγούδα νερό δεν υπήρχε και το κατέβαζαν με λάστιχο από τις Καρυές!

Τετάρτη 4 Αυγούστου 2021

“Ημείς και ο Χριστός εν εσμέν”




Του Σεβ. Μητροπολίτου Καστορίας Σεραφείμ, Υπερτίμου και Εξάρχου Άνω Μακεδονίας

Ερμηνεύοντας ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τα ιερά κείμενα των ευαγγελιστών που αναφέρονται στον Μυστικό Δείπνο και στην παράδοση των φρικτών Μυστηρίων, λέγει τα εξής: «Πιστέψτε ότι και τώρα είναι εκείνο το δείπνο στο οποίο παρακαθόταν ο Χριστός. Σε τίποτα δεν διαφέρει εκείνο το δείπνο από τούτο το ιερό Μυστήριο… Επειδή και τούτο και εκείνο, Αυτός το προσφέρει»[1]. Και συνεχίζει ο ιερός πατήρ, μεταφέροντας στο ποίμνιό του τις προσωπικές του αγιοπνευματικές εμπειρίες: «Αυτός που εργάστηκε το Μυστήριο στον Μυστικό Δείπνο, ο Ίδιος τελεί και τώρα το Μυστήριο της Θείας Λειτουργίας… Αυτή η Αγία Τράπεζα είναι η ίδια η τράπεζα του Μυστικού Δείπνου και δεν έχει τίποτα λιγότερο»[2].

Περί του Προσωπείου . . .

 


Συντάκτης   

 Πολλά συζητούνται τον τελευταίο καιρό περί του αν θα πρέπει να φοράμε το προσωπείο στις εκκλησίες κατά την είσοδό μας σε αυτές.

Κατά πρώτον θέλω να ξεκαθαρίσω ότι ο κάθε χριστιανός που ζει στην σημερινή εποχή δεν τίθεται υπεράνω των γνωστών νόμων  του παρόντος και απατηλού κόσμου. Αυτό σημαίνει ότι, όταν υπάρχει κάποιος ιός, όποιο και αν είναι το όνομά του μεταδίδεται με το τρόπο που επεξηγεί η ιατρική επιστήμη. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει αυτή την τοποθέτηση, μόνο αν είναι ειδικός ιατρός έχει κάνει μελέτες που μπορεί να αποδείξουν το αντίθετο. Ο κορωνοϊός μεταδίδεται όπως ήδη έχουμε πεί σε άλλα μας άρθρα που έχουν δημοσιευθή στην ιστοσελίδα ως εξής : δια μέσου στενής επαφής με ένα μολυσμένο άτομο. Η κυρία οδός είναι οι σταγόνες αναπνοής (droplets) των μολυσμένων ατόμων δια μέσου:

Τρίτη 3 Αυγούστου 2021

Ποιος ο σκοπός σου; Επίσκοπος Πολύκαρπος Βαγενάς (†)

Ποιος ο σκοπός σου;
Επίσκοπος Πολύκαρπος Βαγενάς (†)


«Άφρον, ταύτη τη νυκτί την ψυχήν σου απαι-
τούσιν από σου· α δε ητοίμασας τίνι έσται;»
(Λουκ. 12:21)

Η δίψα για τη ζωή είναι ένας πόθος που φυτρώνει στου καθενός την ψυχή. Καθένας θέλει να νιώσει τον εαυτό του επιτυχημένο. Να ιδεί τα όνειρα και τις επιθυμίες του να πραγματοποιούνται. Από μικρός, με ανησυχία κάποτε, ερευνά τι θα ήταν αυτό που πιο πολύ θα τον ικανοποιούσε. Θέτει σκοπούς, πλάθει όνειρα. Αγωνίζεται να τα υλοποιήσει. Συγκεντρώνει τις δυνάμεις του όλες και παλεύει σκληρά και επίμονα να απολαύσει ό,τι του κινεί το ενδιαφέρον, ό,τι του μαγνητίζει την καρδιά. Επιστρατεύει τις ικανότητές του όλες, χρησιμοποιεί τα προσόντα του, εξαντλεί τις δυνατότητές του για να κερδίσει ό,τι έχει προορίσει για τον εαυτό του. Πόσο ευτυχής γίνεται τότε!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...