Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015

Πόλεμος λογισμῶν«ΠΟΛΕΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΩΝ»
Ἀπό τό βιβλίο «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ»
Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Ροστώφ
Ἀπό τούς πονηρούς λογισμούς πού πολεμοῦν τόν ἄνθρωπο, τρεῖς εἶναι οἱ πιό σκληροί: τςἀπιστίας, τῆς βλασφημίας καί τῆς πορνείας.
Γιά νά κοπάσῃ αὐτός ὁ πόλεμος, πρέπει πρῶτα νά γνωρίζῃς πότε ἁμαρτάνεις καί πότε ὄχι:Δέν ἁμαρτάνεις ὅταν ὁ νοῦς, ἡ βούλησις, δέν συγκατατίθεται στούς λογισμούς, πολύπερισσότερο ὅταν τούς ἀποστέφεται ἤ τούς περιφρονῇ. Ἀμαρτάνεις, κάποτε καί θανάσιμα,ὅταν ὁ νοῦς αὐτοπροαίρετα συγκρατῇ τούς λογιμούς καί ἡ καρδιά ἡδύνεται καίεὐχαριστῆται μ΄ αὐτούς. Ὅποιος πολεμεῖται ἀπό πονηρούς λογισμούς καί δέν τούςἀποδέχεται, ταράσσεται ὅμως νομίζοντας ὅτι ἁμάρτησε, αὐτός εἶναι μικρόψυχος, ἐμπαίζεταιἀπό τόν διάβολο καί δέν γνωρίζει νά διακρίνῃ μεταξύ προσβολῆς καί συγκαταθέσεως.

Μήν παραξενεύεσαι πού οἱ ἴδιοι λογισμοί φέρνουν μαζί τους καί θάνατο καί ζωή, αἰώνιοθάνατο ἤ αἰώνια ζωή. Σ΄ ἐκεῖνον πού τούς ἀποδέχεται προκαλοῦν θάνατο. Σ΄ ἐκεῖνον πούτούς ἀποστρέφεται καί τούς πολεμᾶ χαρίζουν ζωή, καί αὐξάνουν τόν μισθό του στόνοὐρανό.Συμβαίνει κάποτε νά ἔρχωνται λογισμοί ἀπιστίας ἤ βλασφημίας κατά τοῦ Θεοῦ, τῆςὙπεραγίας Θεοτόκου ἤ τῶν ἁγίων. Καμμιά φορά, ἀντικρύζοντας τά ἄχραντα καί θεῖαΜυστήρια ἤ τίς ἅγιες εἰκόνες, πέφτουν ἐπάνω σου σάν μαῦρο σύννεφο βλάσφημες σκέψεις.Περιφρόνησε αὐτούς τούς λογισμούς. Ἀδιαφόρησε. Μήν ἀνησυχῇς καί μή θλίβεσαι, γιατίἔτσι χαροποιεῖς τόν διάβολο. Τοῦ ἀρκεῖ νά σέ βλέπῃ θλιμμένο καί συγχισμένο, ἄν δένκατορθώσῃ κάτι χειρότερο. Θά ἐπαυξήσει τότε τούς λογισμούς σου, γιά νά ἐξουθενώσῃτελείως τή συνείδησί σου. Ὅταν ὅμως σέ δῇ νά περιφρονῇς τούς βλάσφημους λογισμούς, θάἀπομακρυνθεῖ ντροπιασμένος.


Πρόσεξε, καί θά διαπιστώσεις ὅτι καί τά τρία εἴδη τῶν λογισμῶν γεννιοῦνται συχνά ἀπότήν κατάκρισι. Μήν κατακρίνῃς τόν ἀδελφό σου καί θά καταφέρεις γενναῖο πλῆγμα στούςπονηρούς λογισμούς. Ἐπειδή ὅμως ὁ πόλεμος τῶν λογισμῶν ταλαιπωρεῖ συνήθως τούςὑπερηφάνους καί φθονερούς, ὁ πιό σίγουρος τρόπος γιά ν΄ ἀπαλλαγῇς ἀπ΄ αὐτόν εἶναι νάκαλλιεργήσῃς μέσα σου τήν ταπείνωσι καί τήν ἀκακία.


Οἱ ἅγιοι Πατέρες διδάσκουν καί ὑποδεικνύουν τά μέσα καί τούς τρόπους πού θάχρησιμοποιήσεις γιά νά νικήσῃς τούς λογισμούς καί νά καταισχύνῃς τούς δαιμονες πούτούς σπέρνουν μέσα σου:
Νά τούς φανερώνῃς στόν πνευματικό σου μέ τήν ἐξομολόγησι.
Νά προσεύχεσαι στόν Κύριο μέ θέρμη, ἀναθέτοντας σ΄ Ἐκεῖνον τήν ἀσθένειά σουκαί ὁμολογώντας τήν αδυναμία σου.
Νά καλλιεργῇς μέσα σου τή συντριβή τοῦ νοῦ, τήν αὐτομεμψία καί, γενικά,ταπεινό φρόνημα.
Ν΄ ἀγαπήσῃς τή νηστεία, πού θανατώνει πρό παντός τούς σαρκικούς λογισμούς.
Ν΄ ἀγαπήσῃς τούς σωματικούς κόπους καί μόχθους, πού ταπεινώνουν τό σῶμακαί πνίγουν μέσα στόν ἱδρώτα σου τίς πανουργίες τῶν δαιμόνων.
Νά ζῇς συνέχεια μέ τή μνήμη τοῦ θανάτου καί τῆς φοβερῆς κρίσεως τοῦ Θεοῦ.
Ν΄ ἀντιπαραθέτῃς στούς ρυπαρούς λογισμούς ἄλλους λογισμούς, ὑγιεῖς καίθεαρέστους.
Τέλος, ἄν εἶσαι δυνατός, περιφρόνησε καί περιγέλασε τούς λογισμούς, κι ὕστεραπροσπέρασέ τους ἀδιάφορα.


Ὁ τελευταῖος αὐτός τρόπος ἐξευτελίζει τελείως τούς δαίμονες.
ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ Τῼ ΘΕῼ ΔΟΞΑ!


ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ
ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...