Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014

Προγαμιαίες σχέσεις-Γάμος-Κοινωνία προσώπων.


-να γνωστό μου ζευγάρι πού πγε νά ξομολογηθ πέστρεψε πογοητευμένο πειδή πνευματικός δέν τούς πέτρεψε νά κοινωνήσουν. Ατία ταν ο προγαμιαες σχέσεις τους. ταν σωστό ατό;
Πρόκειται γιά μιά πολύ συχνή ατία πικρίας τν σημερινν νθρώπων πού καταλήγει στήν πομάκρυνσή τους πό τήν κκλησία. Γιά νά κατανοήσουμε τό πνεμα ατς τς "παγόρευσης" χρειάζεται νά θυμηθομε σα ναφέραμε ρχικά γιά τό μυστήριο το γάμου.

λέξη μυστήριο προέρχεται πό τό ρμα μυ πού σημαίνει εσάγω σέ κάτι, μεταδίδω μιάν λήθεια. Ατός πού μυεται λέγεται μυημένος. Τό πρωταρχικό νόημα, λοιπόν, ατς τς διαδικασίας βρίσκεται στή Θεία Λειτουργία, τό κατ' έξοχήν μυστήριο. Ατός πού βαπτίζεται καί χρίεται γίνεται μυημένος, μέ λλα λόγια μπορε πλέον νά συμμετέχη στά δυτα τς γάπης το Θεο (πού εναι Θεία Εχαριστία) καί παντ στόν ερέα (σήμερα τό κάνει ψάλτης ς ντιπρόσωπος το λαο), νά κούη τά λεγόμενα, νά μεταλαμβάνη Σμα καί Αμα Χριστο. Συναποτελε μέ τούς λλους πιστούς τό σμα τς κκλησίας, δηλαδή κείνους πού νσωματώθηκαν στήν λήθεια καί στή Ζωή (πού εναι Χριστός: ωάν. 14, 6).
πό τό γεγονός ατό καί μετά λα εναι διαφορετικά, λα (πρέπει νά) λαμβάνουν χώρα κάτω πό τό φς ατς τς σύλληπτης δωρες. λόκληρη ζωή το Χριστιανο παίρνει νόημα πό τήν νταξή του στήν κκλησία. Τίποτε δέν μπορε νά γίνη ξω πό τήν ελογία της, χι διότι τό πιβάλλει κάποιος κανονισμός μιά θρησκοληψία, λλά διότι κκλησία ποτελε τρόπο ζως. γκαλιάζει λόκληρη τή ζωή το νθρώπου, γι' ατό καί πάρχουν πλθος προσευχν καί εδικν κολουθιν γιά λες τίς δραστηριότητές της: φαγητό, κπαίδευση, πολτική, μεταφορές, μπόριο, γεωργία, βιομηχανία κ.. Θά ταν διανόητο νά πουσιάζη ψυχοσωματική νωση δύο νθρώπων πό τήν κκλησιαστική ελογία (ν καί μέ τό γάμο συντρέχουν περισσότεροι λόγοι, δέν εναι μια πλ δραστηριότητα).
τσι λοιπόν, γκράτεια πρίν πό τόν γάμο παίρνει τό νόημα μις θεληματικς σκησης προκειμένου νά παραμείνη κάποιος νταγμένος στήν κκλησία. Μέ τό βάπτισμα καί τό χρίσμα πιστός ποκτ τήν γενική ερωσύνη, τήν ερωσύνη τν λαϊκν. Μετέχοντας καί ατός στό ερατικό ξίωμα το Χριστο (πού προσέφερε τόν αυτό Του θυσία ς Μέγας ρχιερεύς) προσφέρει καί ατός θυσία τήν σκησή του καί κάθε εδους σκηση (φο ατή λαμβάνει χώρα στήν ψυχή καί στό σμα του), στό δέ συγκεκριμένο θέμα τήν γκράτεια. ν ρνηθ ατή τήν σκηση ατονομεται πό τό κκλησιαστιό σμα, διότι προηγουμένως ατονόμησε τήν ρωτική -σεξουαλική λειτουργία πό τήν ν Χριστ ζωή. Μέ λλα λόγια, τό νά μήν κοινωνήση δέν ποτελε τιμωρία, λλά φανέρωση ατο πού δη χει συμβ μέσα του.
Βέβαια στήν πράξη πολλές φορές γίνεται λεγόμενη οκονομία, δηλαδή μία πιεικής ντιμετώπιση ατο το τόσο γενικευμένου προβλήματος, νάλογα μέ τήν γωνιστικότητα πού δείχνει πιστός. Εναι φανερό τι λλη σημασία χει νά γνωρίζη κάποιος τόν στόχο καί νά γωνίζεται λλά μερικές φορές νά ποτυγχάνη στήν πίτευξή του, καί λλη τό νά γνο τόν στόχο νά τόν περιφρονε κιόλας. σημερινή δυσκολία εναι ποτέλεσμα καί τς διχασμένης ταυτότητας το νεοέλληνα, ποος παραπαίει νάμεσα σέ μιά θρησκευτικότητα παραδοσιακή καί χωρίς πίγνωση καί σέ να δονοθηρικό τρόπο ζως, γνοώντας τσι τί πραγματικά εναι κκλησία. Πάντως να τέτοιο πιτίμιο ποχς πό τήν Θεία Κοινωνία μέ κανένα τρόπο δέν θά πρέπει νά γίνεται φορμή νά διακόπτει πιστός τή σχέση του μέ τήν κκλησία νά χαλαρώνη τήν προσευχή του καί τήν πνευματική ζωή, πως δυστυχς συχνά συμβαίνει.

-Μήπως ξεχνμε τίς σημερινές συνθκες ζως πού τόσο πέχουν πό τήν παραδοσιακή κοινωνία; Καθώς χει μπορευματοποιηθ σεξουαλικότητα καί πό τήν λλη καθυστερε λικία γάμου, λο καί πιό δύσκολη γίνεται προγαμιαία γκράτεια.
χετε δίκιο. Θά λέγαμε τι σήμερα γκράτεια σοδυναμε μέ θαμα. λλά πως λα τά θαύματα παιτον δύναμη Θεο καί πίστη το νθρώπου, τσι καί ατή εναι φικτή ταν νθρωπος τό θελήση πολύ καί ζητήσει τή βοήθεια το Θεο. λλωστε ς μή λησμονομε τι, φο κκλησιολογικά μόνο δικαιώνεται ατή γκράτεια μόνο μέσα στή ζωή τς κκλησίας μπορε νά πραγματοποιηθ. Μόνο νας συνηδειτά πιστός, πού μελετ, προσεύχεται, ξομολογεται, κοινωνε, εναι σέ θέση νά διατηρήση μέσα του μία τμόσφαιρα μπιστοσύνης στόν Θεό καί πνευματικς γωνιστικότητας. Τό μαρτυρον ο χιλιάδες νεαρν πιστν πού τό πιτυγχάνουν καί σήμερα. Στήν ποχή μας πάρχει πληθώρα βιβλίων σχετικν μέ τό νόημα το γάμου, τσι στε ποιος θέλει μπορε νά μβαθύνη. λλωστε τό σεξουαλικό ζήτημα δέν ξαντλεται στήν προγαμιαία γκράτεια. Χρειάζεται μακροχρόνιος γώνας στε νά θέση κανείς τή λειτουργία ατή στήν πηρεσία τς γάπης, τς νότητας, τς κατανόησης, τς τρυφερότητας, τς βαθεις κοινωνίας.
Μπήκαμε σ' ναν καινούργιο αἰῶνα πού φιλοδοξε νά καθιερώσει ναλλακτικές μορφές οκογένειας, πλς καί μόνο γιά νά κανοποιήση κάθε φτηνή πιθυμία καί γιά νά διαδώση τό δανικό νός "γάμου"- πλο συμβολαίου. Σ' να κόσμο πού κλυδωνίζεται πό τήν καχυποψία καί τήν χθρότητα, πού ποδιοργανώνεται πό τόν δονισμό καί τήν κμετάλλευση, χρειαζόμαστε τόν κκλησιαστικό γάμο περισσότερο πό ποτέ στήν στορία τς νθρωπότητος. χι ς πλή τελετή, λλά ς κεντρικό ξονα τς ζως πό τόν ποο παίρνουν νόημα λες ο πόλοιπες πτυχές της. κόσμος δέν θά σωθ οτε πό τόν φελ ρομαντισμό τς δθεν γάπης, οτε πό τήν πρόσωπη πόλαυση πού λθε νά τόν ντικαταστήση, τά ποα δη κάποιοι μπορεύονται. λπίδα του παραμένει νας γάμος πού τρέφεται πό τό Σμα καί τό Αμα το Χριστο, πού διατηρε ς ραμα τήν νιδιοτελ γάπη, πού γωνίζεται (σκληρά μερικές φορές) νά μεταποι καθημερινά τό φυσικό σέ θεανθρώπινο. νας γάμος πού λοποιε τήν αώνια βούληση το Θεο γιά τόν τρόπο τς σχέσης: τή βαθειά κοινωνία τν προσώπων.

π.Βασίλειος Θερμός 
(Πρωτοπρεσβύτερος, Δρ. Θεολογίας-Παιδοψυχίατρος )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...