Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014

Τό χιοῦμορ στή ζωή μας.

Του Κωνσταντίνου Ερρίπη, θεολόγου - Καρδιολόγου

- Ἡ λέξη εἶναι «ἀντιδάνειο» ἀπό τήν ἀγγλική γλῶσσα, πού σημαίνει ὅτι τή δανεισθήκαμε ἀπό τούς Ἄγγλους ἀλλά καί ἐκεῖνοι τήν εἶχαν δανεισθεῖ ἀπό ἐμᾶς κατά τό παρελθόν.

- Προέρχεται ἀπό τήν ἑλληνική λέξη «χυμός» (ἤ κατ’ ἄλλους ἀπό τή λέξη «ὑγρός»). Καί τά δύο αὐτά σημαίνουν τή ζωή πού παρέχει τό νερό, τή χαρά, τήν ἀπόλαυση καί τό αἴσθημα πληρότητας.
- Χιοῦμορ δέν εἶναι τό ἀνέκδοτο πού τό ἄκουσε κάποιος ἤ τό διάβασε καί τό ἐπαναλαμβάνει. Εἶναι ἡ ἱκανότητα τοῦ ἀνθρώπου νά ἀντιδρᾶ ἄμεσα καί πηγαῖα σέ κάθε ἀναπάντεχο γεγονός μέ τρόπο πού νά δείχνει ἄνεση, ἀνωτερότητα, ὥριμη προσωπικότητα καί ἐνίοτε ἡρωισμό.

- Στό χιοῦμορ περιλαμβάνεται καί ὁ αὐτοσαρκασμός. Εἶναι ἐκεῖνο ἀκριβῶς τό στοιχεῖο πού ἀποκαθαίρει τό χιοῦμορ ἀπό τήν ἐμπάθεια καί τήν τάση τοῦ καθενός νά ταπεινώσει τόν συνάνθρωπό του.
- Κρινόμενο τό χιοῦμορ ἀπό φιλοσοφική θεώρηση δείχνει ὅτι πηγάζει ἀπό ὥριμη προσωπικότητα, ὑψηλοῦ βαθμοῦ εὐφυΐα καί εὐγένεια χαρακτήρα.

Οἱ ἀρχαῖοι ἰατροί (καί τοῦ Ἱπποκράτη συμπεριλαμβανομένου) θεωροῦσαν, ὅτι τή λειτουργία τοῦ ὀργανισμοῦ τήν καθόριζαν τέσσερα βασικά ὑγρά στοιχεῖα (τό φλέγμα, ἡ χολή, ἡ μέλαινα χολή καί τό αἷμα ἤ ἄλλα παραπλήσια). Ὁ συγκερασμός καί τῶν τεσσάρων αὐτῶν στοιχείων θεωροῦσαν ὅτι ἀποτελοῦσε «τό χιοῦμορ», τήν ὁμαλή δηλαδή λειτουργία τοῦ ὀργανισμοῦ καί τοῦ ψυχισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου.

- Τό χιοῦμορ δέν προϋποθέτει πάντοτε εὐχάριστο περιβάλλον. Σέ κάθε περίπτωση πάντως ὠφελεῖ.  Ἄλλοτε θά σέ κάνει νά ἀπολαύσεις περισσότερο τή χαρά σου, ἄλλοτε θά σέ παρηγορήσει, ἄλλοτε θά ἀποσπάσει τό νοῦ σου ἀπό τά δυσάρεστα γεγονότα τῆς ζωῆς  καί ἄλλοτε θά σέ συνδέσει μέ τόν ἄγνωστο συνάνθρωπό σου ἤ θά σοῦ χαρίσει στιγμές εὐτυχίας μέ τόν φίλο σου, τόν συγγενή καί γενικά τό γνωστό σου.

- Στίς μέρες μας χάθηκε τό χιοῦμορ, διότι:
Νεκρώθηκαν οἱ γειτονιές, χάθηκαν τά παιχνίδια τῶν παιδιῶν στήν ὕπαιθρο, μειώθηκαν οἱ φιλικές οἰκογενειακές συγκεντρώσεις. Διαφοροποιήθηκε ἡ ἐκμετάλλευση τοῦ διαθέσιμου χρόνου. Προτιμᾶται ἡ σκοτεινή αἴθουσα τοῦ κινηματογράφου, ἡ φωτεινή ὀθόνη τῆς τηλεόρασης καί τό μικρό ἠλεκτρονικό ... ἀντι-κοινωνικό ἀντικείμενο τηλ-επικοινωνίας.

Γιά νά ἀνθίσει το χιοῦμορ θέλει:
Ἀνθρωπιά, φιλικό περιβάλλο, αἴσθημα ἰσότητας, στοιχειώδεις κοινές ἀντιλήψεις καί σεβασμό τοῦ συνανθρώπου μας

Τό χιοῦμορ
Εἶναι ἡ φιλοσοφία τῆς ζωῆς μέ τά πιό ἁπλᾶ λόγια
Εἶναι τό πιό φθηνό δῶρο μέ τή μεγαλύτερη ἀξία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...