Κυριακή 23 Ιουνίου 2013

Ο "κατά φαντασίαν" και ο πραγματικός χριστιανός.


Α­τα­πά­τη ­ρι­σμός: Νά πι­στεύ­εις λά­θος πράγ­μα­τα γιά τόν ­αυ­τό σου καί συ­νή­θως κο­λα­κευ­τι­κά.
Πα­ρά­δειγ­μα: “­πρε­πε νά τήν δώ­ση σέ μέ­να τήν θέ­σι! ρ­γά­ζο­μαι πε­ρισ­σό­τε­ρο ­πό ­λους, ε­μαι πι­ό ­ξυ­πνος καί ο ­γε­τι­κές μου ­κα­νό­τη­τες ε­ναι πα­ρα­πά­νω ­πό προ­φα­νες”.
­δια α­τα­πά­τη καί ­γνοι­α ε­ναι ­πό μό­να τους τό με­γά­λο με­ον στή ζω­ή, ν ­χι κα­τα­στρο­φή της.

 Καί στήν κ­κλη­σί­α βλέ­που­με ­τι ­θι­κή α­τα­πά­τη αχ­μα­λώ­τι­σε πολ­λούς ­πό τούς χρι­στια­νούς. ­τσι λ­λοι ­ν κυ­λί­ον­ται στήν ­μαρ­τί­α καί στήν δι­α­φθο­ρά θε­ω­ρον τούς ­αυ­τούς των ­θι­κούς καί τέ­λει­ους.  
λ­λοι πά­λι, ­χον­τας κα­τορ­θώ­σει με­ρι­κές ­ρε­τές νο­μί­ζουν, ­τι ­φθα­σαν στήν τε­λει­ό­τη­τα λέ­γον­τας κα­θέ­νας ­πό α­τούς α­τό πού ε­πε ­κε­νος νε­α­νί­σκος το Ε­αγ­γε­λί­ου· «Τα­τα πάν­τα ­φυ­λα­ξά­μην κ νε­ό­τη­τος. Τί ­τι ­στε­ρ;­». Μέ τόν λο­γι­σμό α­τό ­ξα­πα­τον τόν ­αυ­τό τους καί κοι­μον­ται μα­ζί μέ τήν μαρτία καί μέ­σα στήν ­μαρ­τί­α.«κα­τά φαν­τα­σί­αν» Χρι­στια­νός:
1.  Δέ­χε­ται ­μέ­σως τίς ­πι­δρά­σεις τς κο­σμι­κς ζω­ς.
2.  προ­σα­να­το­λι­σμός του ε­ναι κυ­ρί­ως ­ξω­στρε­φής.
3. πνευ­μα­τι­κή του ζωή μει­ώ­νε­ται ­πό τίς ­ξω­τε­ρι­κές ­πι­δρά­σεις
4.  Ε­ναι πι­στός στό βαθ­μό πού ­κε­νος φαν­τά­ζε­ται.
5. Στήν κ­κλη­σι­α­στι­κή του ζω­ή κυ­ρια­ρχε σε­βα­σμός τν  κ­κλη­σι­α­στι­κν τύ­πων. ο­σί­α τν τύ­πων τόν ­φή­νει ­δι­ά­φο­ρο.
6. Τό ­γω­νι­στι­κό του ν­δι­α­φέ­ρον γιά τή ζω­ή τς πί­στεως καί το ­για­σμο πε­ρι­ο­ρί­ζε­ται στά ­ρια πού προσ­δι­ο­ρί­ζει ρ­χή τς   ­νώ­δυ­νης πνευ­μα­τι­κς ζω­ς, ­ποί­α δε­σπό­ζει στα­θε­ρά στό πνε­μα του.
7. Προ­σέρ­χε­ται στά   μυ­στή­ρια τς ­ξο­μο­λο­γήσεως καί τς θεί­ας Ε­χα­ρι­στί­ας, ­πει­δή πα­ρα­δέ­χε­ται ­τι «κά­νουν κα­λό».
8. Πι­στεύ­ει στό Θε­ό, ­ταν ζω­ή του ε­ναι χω­ρίς θλί­ψεις καί δο­κι­μα­σί­ες.
9. Τίς πα­ρεκ­κλί­σεις του ­πό τήν ε­αγ­γε­λι­κή ­λή­θεια τίς δι­και­ο­λο­γε μέ τό ­πι­χεί­ρη­μα το  δι­και­ώ­μα­τος νά α­το­προσ­δι­ο­ρί­ζε­ται.
10. κα­τά φαν­τα­σί­α χρι­στια­νός κυ­ρι­αρ­χε­ται ­πό α­σθή­μα­τα ­να­σφά­λειας.
11. Φο­β­ται τόν θά­να­το καί ­πάρ­χει μέ­σα του ­γω­νί­α γιά τό ­γνω­στο τέ­λος τς ­πάρξεώς του.

πραγματικός Χρι­στια­νός:
1.  πνευ­μα­τι­κή του α­το­συ­νει­δη­σί­α ε­ναι ε­αγ­γε­λι­κή καί ­γι­ο­πνευ­μα­τι­κή. Τόν ν­δι­α­φέ­ρει ο­σί­α τν κ­κλη­σι­α­στι­κν τύ­πων.
2.  Βα­σι­κός πνευ­μα­τι­κός στό­χος ε­ναι ­δι­ά­λει­πτος δι­ά­λο­γός του μέ τόν ­σω ν­θρω­πο τς ­μαρ­τί­ας. ­πι­δι­ώ­κει τήν νέ­κρω­σι τς ­μαρ­τί­ας.
3.  Στο­χεύ­ει πα­ράλ­λη­λα στήν ν Χρι­στ τε­λεί­ω­σι μέ τήν χά­ρι το Θε­ο.
4.  Πυ­ξί­δα τς ε­αγ­γε­λι­κς του ζω­ς ε­ναι πι­στή μ­μο­νή του στό θέ­λη­μα το Θε­ο.
5.  ­λό­κλη­ρη την  ζω­ή του  τήν βι­ώ­νει προ­σευ­χη­τι­κά, κα­τά τό «­δι­α­λεί­πτως προ­σεύ­χε­σθε».
6.  Ε­ναι ν­θρω­πος τς νή­ψεως καί τς ­γρη­γόρ­σεως.
7.  Βαδίζει θεληματικά τήν στε­νή καί τε­θλιμ­μέ­νη ­δό τν θλί­ψε­ων καί ποι­κί­λων δο­κι­μα­σι­ν,
 8  Ζε στό πνευ­μα­τι­κό κλί­μα τς   Βα­σι­λεί­ας τν Ο­ρα­νν.
9.  Τήν γνσι το ­αυ­το του τήν μ­πι­στεύ­ε­ται στόν φω­τι­σμό το­ϋ ­γί­ου Πνεύ­μα­τος. Θέ­λει νά σκέ­πτε­ταί το «δέν ε­μαι τί­πο­τα, δέν γνω­ρί­ζω τί­πο­τα κα­λό στόν ­αυ­τό μου».
10. ­πο­κρού­ει κά­θε ­σω­τε­ρι­κό λο­γι­σμό γιά κα­τά­κτη­σι κά­ποι­ας ­ρε­τς ­γι­ό­τη­τας.
11.  Φρον­τί­ζει νά ­γα­π τόν πλη­σί­ον του καί νά ε­ρη­νεύ­η, κα­τά τό δυ­να­τόν, μέ α­τόν, λ­λά καί νά ­να­γνω­ρί­ζη τόν ­αυ­τό του κα­τώ­τε­ρο ­νώ­πιον ­λων τν ν­θρώ­πων.
12. μνή­μη το θα­νά­του ε­ναι κα­θη­με­ρι­νός του ρ­τος, πού τόν στη­ρί­ζει στόν δύ­σκο­λο δρό­μο τς στε­νς καί τε­θλιμ­μέ­νης ­δο.

Α­τά ε­ναι τά γνω­ρί­σμα­τα τς α­τα­πά­της καί μή καί το κα­τά φαν­τα­σί­αν καί ­λη­θος Χρι­στια­νο.

 π. Βενέδικτος Νεοσκητιώτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...