Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013

Γέροντα, γιατί δεν καθόµαστε στον Εξάψαλµο

Γέροντα, γιατί δεν καθόµαστε στον Εξάψαλµο;
- Γιατί συµβολίζει τήν Κρίση. Γι' αυτό, όταν διαβάζεται ό Εξάψαλµος, καλά είναι ό νους να πηγαίνη στην ώρα της Κρίσεως. Ό Εξάψαλµος έξι-έπτά λεπτά κρατά.Στην πρώτη στάση οΰτε σταυρό δεν κάνουµε, γ
ιατί ό Χριστός τώρα δεν θά ερθη γιά νά σταυρωθή, αλλά θά ερθη ώς Κριτής.

Εκλογή έξι Ψαλµών
(3ου, 37ου, 62ου, 87ου, 102ου, 142ου) του Ψαλτηρίου του ∆αβίδ, οι όποιοι διαβάζονται στην αρχή τοϋ Όρθρου, ώς εισαγωγή στην Ακολουθία αυτή. Μετά το τέλος των τριών πρώτων που αποτελούν τήν πρώτη στάση, οταν λέγεται τό «∆όξα Πατρί...» και τρις το
«αλληλούια», δέν κάνουµε µικρή µετάνοια οΰτε σταυρό, όπως προβλέπει τό τυπικό σέ άλλες περιπτώσεις.

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΙΣΙΟΣ !ΛΟΓΟΙ  Β 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...