ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΟΙ ΝΑΟΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΪΟΥ

Ύστερα από περίπου δύο μήνες θα μπορέσουμε από αυτή την Κυριακή 17/5 της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδος, να συμμετάσχουμε πάλι στη θεία Λειτουργία της ενορίας μας.

Όμως, ισχύουν ακόμα κάποια περιοριστικά μέτρα. Σας ενημερώνουμε λοιπόν, να γνωρίζετε:

1. Παρακαλούμε πολύ ηλικιωμένους ανθρώπους ή κάποιους από τους συνανθρώπους μας που έχουν υποκείμενα νοσήματα (πνευμονολογικά, καρδιακά κλπ.) ή κάποιους που αυτή την εποχή αντιμετωπίζουν κρυολόγημα και βήχουν, να αποφύγουν προς το παρόν να έλθουν στο Ναό.

2. Τηρώντας τις προβλεπόμενες αποστάσεις, υπάρχει μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσώπων που μπορούν να παρευρίσκονται στο Ναό. Αυτό σημαίνει ότι ίσως δεν χωρέσουν όλοι μέσα στον κυρίως Ναό και επίσης ότι δεν μπορούμε να κάτσουμε όπου θέλουμε.

3. Για να τηρηθούν τα μέτρα προστασίας, οι θέσεις είναι ήδη καθορισμένες. Ακολουθούμε λοιπόν, τις οδηγίες των Εκκλ. Επιτρόπων και των συνεργατών του Ναού (θα φέρουν διακριτικό σήμα για να τους αναγνωρίζετε) και καθόμαστε όπου μας υποδείξουν, ώστε να διευκολύνουμε την καλύτερη πρόσβαση όλων.

4. Ο Ναός μας θα ανοίξει την Κυριακή περίπου στις 6.30 το πρωί. Οι πρώτοι θα καταλάβουν θέσεις στον κυρίως Ναό. Νέες κοπέλες και κυρίες μπορούν να ανέβουν στον Γυναικονίτη ακολουθώντας κι εκεί τις οδηγίες των συνεργατών μας.

Οικογένειες μαζί με παιδιά ή κάποιοι μεγαλύτεροι άνθρωποι είναι προτιμότερο να εκκλησιαστούν στην ισόγεια αίθουσα του Ναού, όπου θα υπάρχει ζωντανή μετάδοση με εικόνα και ήχο. Προφανώς οι οικογένειες θα καταλάβουν μαζί κάποιο χώρο. Δεν θα κάτσουν μεμονωμένα.

5. Όταν γεμίσει ο κυρίως Ναός και ο Γυναικονίτης, τότε θα οδηγούμαστε στην ισόγεια αἰθουσα του Ναού, όπου πάλι θα ακολουθούμε τις σχετικές οδηγίες, όμορφα και ήσυχα. Αν γεμίσει και η ισόγεια αίθουσα, τότε αναγκαστικά θα παραμείνουμε στον προαύλιο χώρο. Θα προσπαθήσουμε να υπάρχουν θείες Λειτουργίες και μέσα στην βδομάδα, ώστε να μπορούν να εκκλησιαστούν περισσότεροι.

6. Κεράκι μπορούμε να ανάψουμε είτε πάνω στο Ναό, είτε κάτω στο Παρεκκλήσι.

7. Σε κάθε είσοδο-έξοδο υπάρχουν αντισηπτικά και μαντηλάκια που μπορείτε να χρησιμοποιείτε.

8. Την ώρα της Θείας Κοινωνίας, όσοι βρίσκονται στον κυρίως Ναό και τον Γυναικονίτη, έχουν ετοιμαστεί και επιθυμούν να μεταλάβουν, θα μετακινηθούν προσεκτικά τηρώντας τις αποστάσεις, προς τον Σολέα, την Ωραία Πύλη.

Όσοι βρίσκονται στην ισόγεια αίθουσα και θέλουν να κοινωνήσουν, δεν θα μετακινηθούν. Θα κατέβει εκεί ο ιερέας.

Όσοι βρίσκονται έξω από τον Ιερό Ναό και επιθυμούν να μεταλάβουν, θα μετακινηθούν προσεκτικά προς την ισόγεια αίθουσα από τη είσοδο της οδού Θεομήτορος.

9. Όλοι θα θέλαμε να ήταν κάπως αλλιώς τα πράγματα, και να μην χρειάζονταν όλα αυτά. Όμως οφείλουμε να προσαρμοστούμε. Και να θυμόμαστε πάντα ότι δίνουμε «εξετάσεις» αξιοπρέπειας, σεβασμού και πίστης.

10. Ζητούμε συγγνώμη και ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΟΛΥ να ακολουθήσετε πιστά τις παραπάνω οδηγίες.

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015

Ουχί ο τόπος αλλά ο τρόπος

polikosmiaΠώς είναι δυνατόν νά ζήσει κανείς χριστιανική ζωή μέσα στον κόσμο;... Πώς μπορεί νά κατορθώσει νά ζήσει δίκαια καί ένάρετα μέσα σέ ένα περιβάλλον όπου τό κακό καί ή άδικία κυριαρχοϋν;...
Δέν είναι άδικαιολόγητα τά έρωτήματα αύτά. Ούτε καί φανταστικά. Διότι είναι άλήθεια ότι στόν κόσμο γύρω μας βασιλεύει ή άμαρτία καί ή διαφθορά. Τό ψέμα καί ή άπάτη, ή αδικία καί ή έκμετάλλευση, ή βία καί ή άνηθικότητα άντί νά καταδικάζονται ώς έκτροπές, προβάλλονται συχνά ώς τρόπος ζωής! «Είναι λοιπόν δυνατόν νά άκολουθήσει κάποιος τις άγιες έντολές τού Χριστού μέσα σ' έναν τέτοιο κόσμο;» έρωτοΰν ορισμένοι, καί συμπεραίνουν: «Μόνο οί μοναχοί μπορούν νά τηρήσουν όσα γράφει τό Εύαγγέλιο!...». Είναι όμως έτσι;

Οπωσδήποτε τό κακό καί ή άμαρτία έχουν κατακλύσει τόν κόσμο. Ωστόσο αύτό δέν άποτελεϊ άποκλειστικό φαινόμενο τής έποχής μας. Τό σημειώνει ό εύαγγελιστής Ιωάννης, καί ό θεόπνευστος λόγος του ισχύει σέ κάθε έποχή: «Ό κόσμος όλος έν τώ πονηρώ κεϊται» (Α' Ίω. ε' 19). Όλος ό κόσμος πού βρίσκεται μακριά άπό τόν Θεό κυριαρχείται άπό τόν πονηρό. Καί άσφαλώς δέν είναι καθόλου εύκολο νά διατηρήσει ό πιστός χριστιανός τό ήθος καί τήν άκεραιότητά του μέσα σ’ έναν τέτοιο άμαρτωλό κόσμο.
Δέν είναι όμως καί άκατόρθωτο. Διότι άν ήταν άκατόρθωτο, ό Κύριος θά άφηνε παρακαταθήκη όλοι οί πιστοί άκόλουθοί του νά μένουν μακριά άπό τόν κόσμο. Δέν είπε όμως κάτι τέτοιο. Ό Θεάνθρωπος Κύριος δέν ζήτησε νά έγκαταλείψουν τόν κόσμο οί μαθητές του, άλλά νά μείνουν μέσα σ’ αύτόν καί νά τόν άλλάξουν μέ τό κήρυγμα καί τήν άγιαστική θεία χάρη. Είναι χαρακτηριστικοί οί λόγοι τής άρχιερατικής προσευχής του, δηλαδή τής προσευχής πού άπηύθυνε ό Κύριος ένώπιον τών μαθητών του στις δραματικές έκεΐνες ώρες πριν άπό τή σταυρική του θυσία: «Πάτερ,... ούκ έρωτώ ϊνα άρης αύτούς έκ τού κόσμου, άλλ’ ϊνα τηρήσης αύτούς έκ τού πονηρού» (Ιω. ιζ’ 15). Δηλαδή: Πατέρα Ούράνιε... δέν Σοϋ ζητώ νά τούς πάρεις (ένν. τούς μαθητές) άπό τόν κόσμο μαζί μου τώρα, άλλά νά τούς προφυλάξεις άπό τόν πονηρό πού κυριαρχεί στόν κόσμο. Αύτή ή άρχιερατική μεσιτεία τού Κυρίου είναι πού συγκρατεΐ τούς πιστούς καί δέν παρασύρονται μέσα στόν κατακλυσμό τής άμαρτίας. Αύτή ή προσευχή τού Κυρίου είναι πού αιώνες τώρα στηρίζει τούς 
χριστιανούς καί τούς δίνει τή δύναμη νά άντιμετωπίζουν νικηφόρα τούς σκληρούς διωγμούς, τήν άδυσώπητη πολεμική καί τις συνεχείς προκλήσεις τού κόσμου.
’Εκείνο πού χρειάζεται είναι νά άγωνιζόμαστε μέ όλες μας τις δυνάμεις καί παράλληλα νά στηρίζουμε τήν έλπίδα μας στή χάρη τού Θεού. Διότι όπως μάς βεβαιώνει ό άπόστολος Παύλος, έκεΐ όπου «έπλεόνασεν ή άμαρτία, ύπερεπερίσσευσεν ή χάρις» (Ρωμ. ε' 20). Όσο καί άν προχωρεί τό κακό, πάντοτε ή θεία χάρη θά ύπερνικά! Ή Χάρις τού Θεού είναι αύτή πού δίνει στόν πιστό άνθρωπο τή δύναμη νά άγωνίζεται μέσα στόν κόσμο γιά νά τηρεί τις έντολές τού Θεού καί νά καλλιεργεί τήν ένάρετη ζωή.
Ό άγιος Συμεών ό νέος θεολόγος γράφει σχετικά: «Ό θέλων ποιεΐν τό άγαθόν έν παντί τόπω έκ Θεού τό δύνασθαι έλαβεν», δηλαδή όποιος θέλει νά κάνει τό άγαθό, ό Θεός τού δίνει τή δυνατότητα νά τό κάνει σέ κάθε τόπο (Φιλοκαλία, ΕΠΕ 19Δ, 264). Καί συμπληρώνει: «Ούτε μέση πόλις έμποδίζει ήμάς εις τό κατεργάζεσθαι τάςέντολάςτού Θεού, έάν σπουδαίοι ώμεν καί διεγηγερμένοι, ούτε ήσυχία ώφελεΐ ή άναχώρησις κόσμου, έάν ραθυμώμεν καί άμελώμεν» (ό.π., σελ. 256). Ακόμη καί στό κέντρο τής πόλεως νά ζοϋμε, αύτό δέν μάς έμποδίζει νά έκτελοΰμε τις έντολές τού Θεού, άν είμαστε δραστήριοι καί άγρυπνοι. Κι άπό τήν άλλη μεριά δέν μάς ώφελεΐ ή ήσυχία ή ή άναχώρηση άπό τόν κόσμο, άν δείχνουμε ραθυμία καί άδιαφορία γιά τόν πνευματικό άγώνα.
Χαρακτηριστικό είναι τό παράδειγμα πού άναφέρει ό άγιος Ιωάννης ό Χρυσόστομος: Ό Άδάμ, λέει, βρισκόταν μέσα στόν παράδεισο σάν σέ λιμάνι. Κι όμως μέσα στό λιμάνι ύπέστη τό ναυάγιο! Μέσα στόν Παράδεισο έπεσε στήν άμαρτία τής παρακοής. Αντίθετα ό Αώτ πού βρισκόταν στά Σόδομα σάν σέ πέλαγος, δέν καταποντίστηκε άλλά διασώθηκε. Δέν τόν έπνιξαν τά κύματα τής άμαρτίας καί τής διαφθοράς πού είχαν κατακλύσει τά Σόδομα άλλά παρέμεινε δίκαιος καί ένάρετος. Καί συμπεραίνει ό ιερός Πατήρ: «Μηδείς τοίνυν άλγείτω μηδέ άγανακτείτω πρός τήν φύσιν» ή τό περιβάλλον «ώς έμποδίζουσαν, άλλά πρός τήν προαίρεσιν» (P.G. 60, 238). Κανείς άς μή λυπάται κι άς μήν άγανακτεΐ ίσχυριζόμενος ότι δήθεν φταίει ή φύση τού άνθρώπου ή τό περιβάλλον πού τόν έμποδίζει στό δρόμο τής άρετής. Όλα έξαρτώνται άπό τήν προαίρεση τού άνθρώπου.
Συνεπώς αύτό πού έχει μεγαλύτερη σημασία δέν είναι ό τόπος άλλά ό τρόπος πού ζοΰμε. Οπωσδήποτε άν μπορεί κάποιος νά έξασφαλίσει ένα περιβάλλον όπου οί έξωτερικοί πειρασμοί είναι λιγότεροι, αύτό θά είναι μεγαλύτερη άσφάλεια. Επειδή όμως αύτό δέν είναι εύκολο καί οί περισσότεροι είμαστε ύποχρεωμένοι νά ζοΰμε καί νά έργαζόμαστε μέσα σέ περιβάλλοντα μέ πολλά άρνητικά έρεθίσματα καί κοσμικές έπιδράσεις, οφείλουμε νά άγωνιζόμαστε γιά νά διατηρούμε τό φρόνημά μας άνεπηρέαστο άπό τό πνεύμα τού κόσμου. Άς θυμόμαστε πάντοτε ότι δέν άνήκουμε στόν κόσμο (Ίω. ιζ' 16) καί άς μήν άφήνουμε τόν έαυτό μας νά παρασύρεται άπό τά έλκυστικά του δελεάσματα. Ό άγώνας είναι οπωσδήποτε δύσκολος. Όπως τονίζει όμως ό εύαγγελιστής Ιωάννης, «μείζων έστίν ό έν ύμΐν ή ό έν τω κόσμω» (Α' Ίω. δ' 4). Είναι μεγαλύτερος καί δυνατότερος ό Θεός, πού είναι μέσα μας καί μάς φωτίζει καί μάς ένισχύει, παρά ό σατανάς, πού ένεργεΐ καί έξουσιάζει μεταξύ τού άμαρτωλοΰ κόσμου. Άς μή δειλιάζουμε λοιπόν... Άν έχουμε μαζί μας τή δύναμη τού Θεού, τίποτα καί κανένας δέν μπορεί νά μάς βλάψει!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...