"Όταν ο Χριστός μας 2000 χρόνια πριν έλεγε στους μαθητές και Αποστόλους του να πάνε σ’ όλη τη γη και να διαδώσουν το Ευαγγέλιο της σωτηρίας (Ματθ. 28, 19) είναι βέβαιο ότι γνώριζε ήδη πως η ανθρώπινη εφευρετικότητα θα άνοιγε νέους ορίζοντες προκειμένου να καταργήσει τις αποστάσεις, να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων και άρα να αυξήσει την διεισδυτικότητα του Θείου Λόγου.
Σήμερα μπροστά στην πραγματικότητα της απίστευτης διάδοσης των νέων τεχνολογιών και κυρίως της προσβασιμότητας στο ίντερνετ από εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων σ’ όλο τον πλανήτη είναι προφανές ότι η έννοια του ευαγγελισμού δηλαδή της διάδοσης του Λόγου του Θεού στα μήκη και τα πλάτη της γης αποκτά και νέες διαστάσεις και προοπτικές.
To internet αποτελεί ένα μοναδικό «εργαλείο» για την προσέγγιση ειδικά των νέων ανθρώπων, ένα συγκλονιστικό περιβάλλον στο οποίο οι νέες ιδέες και βέβαια οι πάντα επίκαιρες αξίες του Ευαγγελίου μπορούν να βρουν γόνιμο έδαφος να ανθίσουν".


ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ 2020 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/2 ΩΡΑ 5 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 22/2 ΤΟ ΠΡΩΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Κυριακή, 15 Μαρτίου 2015

«Ἐν εἰ­ρή­νῃ τοῦ Κυ­ρί­ου δε­η­θῶ­μεν! Εἰ­ρή­νη πᾶ­σι!»Πο­λύ συ­χνά ἀ­κοῦ­με στόν Να­ό ἐκ­φω­νή­σεις καί εὐ­χές πού μι­λοῦν γιά τήν εἰ­ρή­νη. Μᾶς ὑ­πεν­θυ­μί­ζουν ὅ­τι βρι­σκό­μα­στε στόν οἶ­κο τοῦ Θε­οῦ τῆς εἰ­ρή­νης καί ὅ­τι ἡ Ἐκ­κλη­σί­α τοῦ Χρι­στοῦ εἶ­ναι τό βα­σί­λει­ο τῆς εἰ­ρή­νης. Γι’ αὐ­τό κά­θε πι­στός πρέ­πει νά βι­ώ­νει τήν εἰ­ρή­νη στίς σχέ­σεις του πρός τόν Θε­ό, πρός τούς ἀν­θρώ­πους καί πρός τόν ἴ­διο τόν ἑ­αυ­τό του.
Πρός τόν Θε­ό, μέ τήν δια­ρκῆ με­τά­νοι­α καί τήν τή­ρη­ση τῶν ἐν­το­λῶν Του.
Πρός τούς ἀν­θρώ­πους, μέ τήν ἀ­γά­πη, τήν ὑ­πο­μο­νή, τήν πρα­ό­τη­τα, τήν ἀ­νο­χή, τήν σπλαγ­χνι­κό­τη­τα.
Καί πρός τόν ἑ­αυ­τό του, μέ τήν ὑ­πα­κο­ή στήν φω­νή τῆς συ­νει­δή­σε­ώς του.
Ἄς θυ­μό­μα­στε πάν­τα τήν συμ­βου­λή τοῦ Ἀ­πο­στό­λου: «Νά ἐ­πι­δι­ώ­κε­τε τήν εἰ­ρή­νη μέ ὅ­λους. Ἐ­πι­δι­ώ­κε­τε καί τήν ἁ­γι­ό­τη­τα, χω­ρίς τήν ὁ­ποί­α κα­νείς δέν θ’ ἀν­τι­κρύ­σει τόν Κύ­ριο» (Ἑ­βρ. 12,14).


Ἅ­γιος Ἰ­ω­άν­νης τῆς Κρο­στάν­δης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...