"Όταν ο Χριστός μας 2000 χρόνια πριν έλεγε στους μαθητές και Αποστόλους του να πάνε σ’ όλη τη γη και να διαδώσουν το Ευαγγέλιο της σωτηρίας (Ματθ. 28, 19) είναι βέβαιο ότι γνώριζε ήδη πως η ανθρώπινη εφευρετικότητα θα άνοιγε νέους ορίζοντες προκειμένου να καταργήσει τις αποστάσεις, να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων και άρα να αυξήσει την διεισδυτικότητα του Θείου Λόγου.
Σήμερα μπροστά στην πραγματικότητα της απίστευτης διάδοσης των νέων τεχνολογιών και κυρίως της προσβασιμότητας στο ίντερνετ από εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων σ’ όλο τον πλανήτη είναι προφανές ότι η έννοια του ευαγγελισμού δηλαδή της διάδοσης του Λόγου του Θεού στα μήκη και τα πλάτη της γης αποκτά και νέες διαστάσεις και προοπτικές.
To internet αποτελεί ένα μοναδικό «εργαλείο» για την προσέγγιση ειδικά των νέων ανθρώπων, ένα συγκλονιστικό περιβάλλον στο οποίο οι νέες ιδέες και βέβαια οι πάντα επίκαιρες αξίες του Ευαγγελίου μπορούν να βρουν γόνιμο έδαφος να ανθίσουν".

ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 12/5 ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ 15/5 ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ.

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2015

ΕΥΧΗ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.
ΕΥΧΗ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.


α' Κύριε, μη στερήσης με των επουρανίων σου και αιωνίων αγαθών.


β' Κύριε, λύτρωσαί με των αιωνίων κολάσεων

γ' Κύριε, είτε λόγω είτε έργω είτε κατά νουν και διάνοιαν ήμαρτον, συγχώρησόν με.

δ' Κύριε, λύτρωσαί με από πάσης ανάγκης και αγνοίας και λήθης και ραθυμίας και της λιθώδους αναισθησίας.

ε' Κύριε, λύτρωσαί με απο παντός πειρασμού και εγκαταλείψεως.

ς' Κύριε, φώτισον την καρδίαν μου, ην εσκότισεν η πονηρά επιθυμία.

ζ' Κύριε, εγώ μεν ως άνθρωπος αμαρτάνω, συ δε ως Θεός ελέησόν με.

η' Κύριε, ιδε την ασθένειαν της ψυχής μου, και πέμψον την χάριν σου εις βοήθειαν μου, ινα εν εμοί δοξάσθη το όνομά σου το άγιον.

θ' Κύριε, Ιησού Χριστέ, έγγραψον το ονομα του δούλου σου εν βίβλω ζωής, χαριζόμενός μοι και τέλος αγαθόν.

ι' Κύριε, ο Θεός μου, ουκ εποίησα ουδέν αγαθόν, αλλ' αρξαίμην ποτέ τη ευσπλαγχία σου.

ια' Κύριε, βρέξον εις την καρδίαν μου την δρόσον της χάριτός σου.

ιβ' Κύριε, ο Θεός του ουρανού και της γης, μνησθητί μου του αμαρτωλού, του αισχρού, του ονηρού και βέβηλου κατά το μέγας έλεός σου, οταν ελθης εν τη βασιλεία σου.

ιγ' Κύριε, εν τη μετανοία με παράλαβε και μη εγκταλίπης με.

ιδ' Κύριε, μη εισενέγκης με εις πειρασμόν.

ιε' Κύριε, δός μοι εννοιαν αγαθήν.

ις' Κύριε, δός δάκρυο και μνήμην θανάτου και κατάνυξιν.

ιζ' Κύριε, δος μοι των λογισμών μου εξαγόρευσιν.

ιη' Κύριε, δός μοι ταπείνωσιν, εκκοπήν θελήματος και υπακοήν.

ιθ' Κύριε, δός μοι υπομονήν, μακροθυμίαν και πραότητα.

κ' Κύριε, εμφύτευσον εν εμοί την ρίζα των αγαθών, τον φόβον σου.

κα' Κύριε, αξίωσόν με αγαπάν σε εξ' λης ου της ψυχής και της διανοίας και της 
καρδίας και τηρείν εν πάσι το θέλημά σου.

κβ' Κύριε, σκέπασόν με απο τε ανθρώπων πονηρών και δαιμόνων και παθών, και από παντός μη προσήκοντος πράγματος.

κγ' Κύριε, ως κελεύεις, Κύριε, ως γινώσκεις, Κύριε, ως βούλει γενηθήτω το θέλημά σου εν εμοί.

κδ' Κύριε, το σον θέλημα γενέσθω και μη το εμόν. Πρεσβείαις και ικεσίαις της Παναγίας Θεοτόκου και πάντων των αγίων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας.

Αμήν.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...