"Όταν ο Χριστός μας 2000 χρόνια πριν έλεγε στους μαθητές και Αποστόλους του να πάνε σ’ όλη τη γη και να διαδώσουν το Ευαγγέλιο της σωτηρίας (Ματθ. 28, 19) είναι βέβαιο ότι γνώριζε ήδη πως η ανθρώπινη εφευρετικότητα θα άνοιγε νέους ορίζοντες προκειμένου να καταργήσει τις αποστάσεις, να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων και άρα να αυξήσει την διεισδυτικότητα του Θείου Λόγου.
Σήμερα μπροστά στην πραγματικότητα της απίστευτης διάδοσης των νέων τεχνολογιών και κυρίως της προσβασιμότητας στο ίντερνετ από εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων σ’ όλο τον πλανήτη είναι προφανές ότι η έννοια του ευαγγελισμού δηλαδή της διάδοσης του Λόγου του Θεού στα μήκη και τα πλάτη της γης αποκτά και νέες διαστάσεις και προοπτικές.
To internet αποτελεί ένα μοναδικό «εργαλείο» για την προσέγγιση ειδικά των νέων ανθρώπων, ένα συγκλονιστικό περιβάλλον στο οποίο οι νέες ιδέες και βέβαια οι πάντα επίκαιρες αξίες του Ευαγγελίου μπορούν να βρουν γόνιμο έδαφος να ανθίσουν".

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018:
ΤΡΙΤΗ 24/7, ΤΡΙΤΗ 31/7 ΩΡΑ 7.30-9.30 ΒΡΑΔΥ
και ΣΑΒΒΑΤΟ 28/7, 10-12 ΤΟ ΠΡΩΙ.

Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

Προσευχὴ περὶ ἑνότητος τῶν συζύγων καὶ τῆς οἰκογενείας

Κύ­ρι­ε, Ἰ­η­σοῦ Χρι­στέ, ὁ ἀ­μνὸς τοῦ Θε­οῦ, ὁ αἴ­ρων τὴν ἁ­μαρ­τί­αν τοῦ κό­σμου, ὁ τῇ σῇ ἀ­να­βά­σει ἐ­πὶ τὸν Γολ­γο­θᾶν ἐ­ξα­γο­ρά­σας ἡ­μᾶς ἐκ τῆς κα­τά­ρας τοῦ Νό­μου καὶ ἀ­πο­κα­τα­στή­σας τὴν πε­πτω­κυῖ­αν εἰ­κό­να σου, ὁ ἐ­κτεί­νας ἐ­πὶ τοῦ Σταυ­ροῦ τάς ἀ­χράν­τους χεῖ­ράς Σου, ἵ­να τὰ ἐ­σκορ­πι­σμέ­να τέ­κνα τοῦ Θε­οῦ ἐ­πι­συ­να­γά­γῃς εἰς ἕν, καὶ κα­λέ­σας τῇ ἐ­πι­φοι­τή­σει τοῦ Πα­να­γί­ου Πνεύ­μα­τος εἰς ἑ­νό­τη­τα πάν­τας, Σύ, ὁ Ὢν τοῦ Πα­τρὸς τὸ ἀ­παύ­γα­σμα, πρὸ τῆς ἐ­ξό­δου Σου ἐ­πὶ τὴν με­γά­λην ταύ­την καὶ κο­σμο­σω­τή­ριον ἱ­ε­ρουρ­γί­αν ἐ­δε­ή­θης τοῦ Πα­τρός Σου, ἵ­να πάν­τες ἓν ὦ­μεν, κα­θὼς Σὺ εἷς εἶ με­τὰ τοῦ Πα­τρὸς καὶ τοῦ Πνεύ­μα­τος τοῦ Ἁ­γί­ου.


Πα­ρά­σχου τοί­νυν ἡ­μῖν χά­ριν καὶ σο­φί­αν τοῦ ἐκ­πλη­ροῦν τὴν ἐν­το­λὴν ταύ­την καθ᾿ ἑ­κά­στην, καὶ ἐ­νί­σχυ­σον ἡ­μᾶς εἰς τὸν ἀ­γῶ­να τῆς ἀ­γά­πης ἐ­κεί­νης, ἣν Σὺ ἐ­νε­τεί­λω ἡ­μῖν εἰ­πών:
«Ἀ­γα­πᾶ­τε ἀλ­λή­λους κα­θὼς ἠ­γά­πη­σα ὑ­μᾶς».
Δώ­ρη­σαι ἡ­μῖν διὰ τοῦ Ἁ­γί­ου Σου Πνεύ­μα­τος τὴν δύ­να­μιν τοῦ τα­πει­νοῦν ἑ­αυ­τοὺς ὁ εἷς ἐ­νώ­πιον τοῦ ἑ­τέ­ρου, ἐν τῷ κα­τα­νο­εῖν ὅ­τι, ἐ­άν τις πλεῖ­ον ἀ­γα­πᾷ, πλεῖ­ον καὶ τα­πει­νοῦ­ται.
Δί­δα­ξον ἡ­μᾶς εὔ­χε­σθαι ὁ εἷς ὑ­πὲρ τοῦ ἄλ­λου, ἀλ­λή­λων τὰ βά­ρη βα­στά­ζειν ἐν ὑ­πο­μο­νῇ καὶ ἕ­νω­σον ἡ­μᾶς τῷ συν­δέ­σμῳ τῆς ἀ­κα­τα­λύ­του ἀ­γά­πης ἐν τῷ Ὀ­νό­μα­τί Σου τῷ Ἁ­γί­ῳ, χα­ρι­ζό­με­νος ἡ­μῖν ὡ­σαύ­τως τοῦ ὁ­ρᾶν ἐν ἑ­κά­στῳ ἀ­δελ­φῷ καὶ ἑ­κά­στη ἀ­δελ­φῇ ἡ­μῶν τὴν εἰ­κό­να τῆς ἀρ­ρή­του δό­ξης Σου καὶ μὴ ἐ­πι­λαν­θά­νε­σθαι ὅ­τι:
«ὁ ἀ­δελ­φὸς ἡ­μῶν ἡ ζω­ὴ ἡ­μῶν ἐ­στι».
Ναί, Κύ­ρι­ε, ὁ τῇ Σῇ εὐ­δο­κί­ᾳ ἐ­πι­συ­να­γα­γὼν ἡ­μᾶς ἐ­πὶ τὸ αὐ­τό, ποί­η­σον ἡ­μᾶς γε­νέ­σθαι ἐν ἀ­λη­θεί­ᾳ μί­αν οἰ­κο­γέ­νειαν, ζῶ­σαν ἐν μιᾷ καρ­δί­ᾳ, μιᾷ θε­λή­σει, μιᾷ ἀ­γά­πῃ, ὡς εἷς ἄν­θρω­πος, κα­τὰ τὴν πε­ρὶ τοῦ προ­πά­το­ρος Ἀ­δὰμ προ­αι­ώ­νιον βου­λήν Σου. Ἐ­πι­σκί­α­σον τὸν οἶ­κον ἡ­μῶν τῷ τοῦ φό­βου Σου πνεύ­μα­τι καὶ σκέ­πα­σον αὐ­τὸν τῇ σκέ­πῃ τῆς Πα­να­χράν­του Σου Μη­τρός, (τῶν ἁ­γί­ων ὧν φέ­ρο­μεν τὰ ὀ­νό­μα­τα καὶ ὧν εὐ­λα­βού­με­θα) καὶ πάν­των τῶν Ἁ­γί­ων Σου, εὐ­λο­γῶν καὶ ὑ­πε­ρα­σπι­ζό­με­νος ἕ­να ἕ­κα­στον τῶν ἐν­θά­δε δι­α­με­νόν­των (μνη­μο­νεύ­ο­μεν τὰ ὀ­νό­μα­τα τῶν με­λῶν τῆς οἰ­κο­γε­νεί­ας), δι­α­φυ­λάτ­των ἡ­μᾶς ἐκ φθο­ρο­ποι­ῶν λο­γι­σμῶν, ἀ­ναρ­μό­στων λό­γων ἢ κι­νή­σε­ων καρ­δί­ας, ἐ­πι­βλα­πτόν­των τὴν εἰ­ρή­νην καὶ τὴν ὁ­μό­νοι­αν, ὅ­πως οἰ­κο­δο­μη­θῇ ὁ οἶ­κος οὗ­τος ἐ­πὶ τὴν πέ­τραν τῶν εὐ­αγ­γε­λι­κῶν Σου ἐν­το­λῶν εἰς τό­πον προ­σευ­χῆς, ἁ­για­σμοῦ καὶ σω­τη­ρί­ας, δι᾿ ἡ­μᾶς αὐ­τοὺς καὶ διὰ πάν­τας τοὺς ἐ­πι­σκε­πτο­μέ­νους ἡ­μᾶς, τοὺς κο­πι­ῶν­τας καὶ πε­φορ­τι­σμέ­νους ἀ­δελ­φοὺς καὶ ἀ­δελ­φὰς ἡ­μῶν, ἵ­να πάν­τες εὕ­ρω­μεν ἀ­νά­παυ­σιν ἐν Σοί, τῷ πρά­ῳ καὶ τα­πει­νῷ Βα­σι­λεῖ ἡ­μῶν, νῦν καὶ ἀ­εὶ καὶ εἰς τοὺς αἰ­ῶ­νας τῶν αἰ­ώ­νων. Ἀ­μήν.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...